Upphovsrätt / 231219

Fair Music ProjectMusikbranchen kan inte backa in i framtiden

Falska artister, ”fake streams” och streamingkriminalitet har med hjälp av teknik som hamnat på efterkälken blivit en integrerad del av musikindustrin. Ett stort problem är även de lagliga aktörer som medvetet och omedvetet riggar spellistor och därigenom undviker att betala de individer vars musik konsumenterna helst vill lyssna på. Anledningen till detta är streamingmarknadens eftersatta infrastruktur; den kopierades från en äldre era och måste uppgraderas för att inte bli kontraproduktiv eller i värsta fall helt kollapsa.

Nu finns teknik som faktiskt möjliggör transparens och därmed även kan ge insyn och makt åt såväl kreatörer som konsumenter. Tyvärr står en mäktig och konservativ musikbransch som så ofta i vägen för innovation och framsteg. Branschen försöker nu ”backa in i framtiden” för att citera Piratpartiet när de 2011 felaktigt (nu bevisat bortom alla tvivel) hävdade att lagar som värnar de som skapar och framför musik skulle stävja tillväxt och utveckling …

Musik skapas som bekant av individer, men de system som skapats av länder och bolag för att ge ersättning åt dessa individer är byggda på väldigt olika sätt. Skulle vi likna musikbranschens jättar vid banker så skulle ett fåtal jättebanker vara mycket nöjda med sina intäkter, som år efter år slår rekord – men sakna system som med 100-procentig precision kan betala ut dessa intäkter till rätt bankkonton. I stället går en stor del av pengarna som genereras varje rekordår till dem som redan får mest tilldelning. Ett slags cirkelresonemang där upphovspersoners royalties baseras på andelar av det totala i stället för på de strömmar som betalande lyssnare faktiskt konsumerat.

Mångfald skapas dock inte av de stora utan av de många. Det är just mångfalden som skapar musikbranschens stora värden: såväl mjuka som hårda.

Lanseringen av The Fair Music Project

Detta systemfel är främsta anledningen till att EU-kommissionen nu gett stöd till det internationella samarbetet Fair Music Project. Projektet drivs av IMC (International Music Council) med Skap och NIM (New Internet Media) som partners med stöd av internationella musikorganisationer och musiktechbolag som Utopia Music.

Fair Music Project är resultatet av många års diskussioner kring och arbete med musikskapares rättigheter med fokus på ersättning och erkännande. Projektet syftar till att erbjuda en konkret och förbättrad ersättningsmodell till de system som nu dominerar marknaden. Till skillnad från den senaste tidens utveckling, där tjänster valt att helt ta bort ersättning för dem som inte når upp till ett visst antal klick, kan Fair Music genom New Internet Medias system istället säkerställa ersättning för varje lyssning (så kallad user centric). Ett tillvägagångssätt som de flesta konsumenter tror redan är praxis, men som i själva verket ligger långt från verkligheten. Med hjälp av oföränderlig blockkedjeteknik kan man också transparent garantera låtars ursprung och därmed försvåra för både falska artister och fake streams.

Utöver den tekniska innovationen innehåller projektet även kapacitetsuppbyggnad för musikskapare och branschaktörer och påverkansarbete kring vikten av rättvist praktiserande musiktjänster i både de publika och politiska sfärerna. Svenska upphovspersoner blir genom Skap först i världen med att betatesta detta system.

Är du intresserad av att skriva om detta? För intervjuförfrågningar och mer information om projektet, kontakta Skaps kommunikationschef Mathias Strömberg omgående!

English:
The music industry cannot go into the future in reverse

”Fake artists, ’fake streams’, and crimes involving music streaming, assisted by outdated technology, have become an integrated part of the music industry. A significant problem is also that the legal entities who knowingly and unknowingly rig playlists, avoids paying the individuals whose music consumers actually prefer to listen to. The reason for this is the lagging infrastructure of the streaming market that was copied from an older era and must be updated to avoid becoming counterproductive or, in the worst case, completely collapsing.

The fact is, technology already exists that enables transparency and thereby can provide insight and power to both creators and consumers. Unfortunately, a powerful and conservative music industry often stands in the way of innovation and progress. The industry is now trying to ’back into the future’, to quote the Pirate Party when they incorrectly (now proven beyond all doubt) claimed in 2011 that laws protecting those who create and perform music would curb growth and development in the tech industry …

As is well known, music is created by individuals, but the systems established by countries and companies to compensate these individuals are built in very different ways. If we were to compare the giants of the music industry to banks, a few bank giants would be very pleased with their revenues, which break records year after year – but lack systems with 100% precision to pay out these revenues to the correct bank accounts. Instead, a large portion of the money generated each record year is paid out to those who already receive the most allocation. A kind of circular reasoning where creators’ royalties are based on shares of the total instead of the streams actually consumed by paying listeners.

However, diversity is not created by the few but by the many. It is precisely this diversity that creates the great values of the music industry: both soft and hard.

Introducing The Fair Music Project

This systemic error is the main reason why the European Commissions Creative Europe funding has now supported the international collaboration Fair Music Project. The project is run by IMC (International Music Council) with Skap and NIM (New Internet Media) as partners, with the support of international music organizations and music tech companies like Utopia Music.

The Fair Music Project is the result of many years of discussions and work with music creators’ rights, focusing on compensation and recognition. The project aims to offer a concrete and improved compensation model compared to the systems that currently dominate the market. Unlike recent developments, where services have chosen to completely remove compensation for those who do not reach a certain number of clicks, Fair Music can instead ensure compensation for every listening (so-called user-centric) through New Internet Media’s system. An approach that most consumers already believe is standard, but which in reality is far from the truth. With the help of immutable blockchain technology, it is also possible to transparently guarantee the origin of songs, thereby making it difficult for both fake artists and fake streams.

In addition to the technical innovation, the project also includes capacity building for music creators and industry actors, and advocacy work around the importance of fair practicing music services in both the public and political spheres. Swedish creators, through Skap, will be the first in the world to beta-test this system.

Are you interested in writing about this? For interview requests and more information about the project, please contact Skap’s Communications Director Mathias Strömberg immediately!