STADGAR

Antagna vid årsstämman 1979 samt reviderade vid årsstämman 1980, extrastämma 1985, årsstämman 1990, årsstämman 1991, årsstämman 1996, årsstämman 2004, årsstämman 2005, extrastämma 2013, årsstämman 2017 och årsstämman 2023.

Namn

§ 1 Föreningens namn är Skap – Sveriges kompositörer och textförfattare.

Föreningsform

§ 2 Skap är en ideell förening öppen för upphovspersoner inom musikområdet såsom kompositörer, textförfattare och bearbetare/arrangörer (i följande paragrafer refererade till som upphovspersoner).

§ 3 Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende. Föreningen tar tydligt ställning för demokrati och mångfald.

Ändamål

§ 4 Föreningen har till ändamål att:

 • tillvarata medlemmarnas och övriga upphovspersoners konstnärliga och upphovsrättsliga intressen
 • ge medlemmarna och övriga upphovspersoner möjlighet att erhålla arbets- och/eller projektbidrag, samt i mån av tillgång och vid behov ekonomiskt stöd
 • bedriva påverkans- och informationsverksamhet som främjar det svenska musiklivet
 • bedriva verksamhet för medlemmarna

Medlem

§ 5 Till medlem av föreningen kan antas i § 2 angiven upphovsperson som varit ansluten till ett upphovsrättssällskap och under minst tre år i direkt följd före ansökan årligen ha uppburit avräkningar om minst 200 kronor, eller i § 2 angiven upphovsperson som styrelsen anser särskilt önskvärd i föreningen.

Medlem som upptagits i föreningen behåller sitt medlemskap oavsett framtida årlig avräkning.

Medlem kan, tidigast det år denne fyller 67 år, välja att bli stödmedlem och befrias årsavgift. Stödmedlem äger ej rösträtt och är ej valbar till styrelsen samt kan ej nyttja medlemsförmåner finansierade av medlemsavgifter.

§ 6 Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen.

Beslut om att bevilja medlemskap fattas med två tredjedelars majoritet.

Beslut att bevilja medlemskap ska utan dröjsmål meddelas den sökande.

§ 7 Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar samt de beslut som fattas av föreningen eller dess styrelse.

Styrelse

§ 8 Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av mellan sju och nio ledamöter, av vilka en ska vara ordförande.

Styrelsen, med då totalt nio ledamöter, väljs på årsstämma enligt mandatperioder; ordförande och sex ledamöter väljs för en tid av tre år. Två ledamöter väljs för en tid av ett år.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång och det återstår mer än sex månader till ordinarie stämma och antalet ledamöter understiger sju ska styrelsen kalla till extrastämma där val av ersättare genomförs.

§ 9 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 10 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden där inget annat anges i dessa stadgar.

Styrelsen ska bland annat:

 1. verkställa av stämma fattade beslut
 2. teckna föreningens firma, handha föreningens ekonomiska angelägenheter, föra räkenskaper samt tillse att de föreningens medel, som icke är erforderliga för löpande utgifter, göras räntebärande på förmånligaste sätt, vilket även kan inbegripa förvärv av fast egendom
 3. nominera föreningens representanter i Stims valberedning och övriga organ, där föreningen ska vara företrädd
 4. till årsstämman avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse gällande det förflutna året
 5. verka för föreningens ändamål enligt föreningens allmänna målsättning

§ 11 Styrelsen är beslutför, då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.

Om föreningens ordförande inte kan närvara väljs en mötesordförande.

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Styrelsen har rätt att anlita sakkunnigt biträde på föreningens bekostnad.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och ytterligare en närvarande ledamot.

§ 12 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst tre ledamöter.

Kallelse med föredragningslista skickas ut senast en vecka före möte.

Valberedning

§13 Valberedningen består av mellan tre och fem medlemmar varav en är sammankallande.

Medlemmarna i valberedningen väljs på ett år av stämman.

Valberedningen ska ta fram förslag till ledamöter i styrelse och valberedning samt revisorer.

Räkenskaper och revision

§ 14 Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse ska överlämnas till revisorerna senast den 1 mars året efter verksamhetsåret.

§ 15 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie föreningsstämma, för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits, ett registrerat revisionsbolag samt en förtroendevald revisor och en suppleant för denne.

Årsstämma och extrastämma

§ 16. Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie stämma (årsstämma) genomförs årligen senast den 31 maj.

Kallelse till årsstämma, inklusive fullständig dagordning, ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor i förväg. Handlingar ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsstämman.

Om styrelsen, revisorerna eller minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär ska extrastämma genomföras.

Kallelse till extrastämma, inklusive fullständig dagordning, ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor i förväg. Handlingar ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före årsstämman.

Kallelse till medlemmarna ska sändas till medlem via elektronisk post. Om uppgifter om elektronisk adress saknas skickas kallelse som brev med ordinarie postgång till varje medlem på den adress som framgår av medlemsförteckningen.

Styrelsen ansvarar för att kallelse och handlingar skickas ut enligt ovan. Om styrelsen inte kan kalla till extrastämma ska revisorerna ansvara för kallelse etc.

§ 17. Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. mötets öppnande
 2. val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. val av två justerare, tillika rösträknare
 4. upprättande av röstlängd
 5. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 6. godkännande av dagordning
 7. godkännande av arbetsordning för stämman
 8. verksamhetsberättelse
 9. ekonomisk berättelse
 10. revisorernas berättelse
 11. fastställande av resultat- och balansräkning
 12. beslut om resultatdisposition
 13. styrelsens ansvarsfrihet
 14. beslut om årsavgiften
 15. arvoden till förtroendevalda
 16. val av ordförande (om tillämpligt)
 17. val av ledamöter
 18. val av revisorer och revisorssuppleant
 19. val av valberedning
 20. propositioner
 21. inkomna motioner
 22. övriga ärenden
 23. mötets avslutande

Motioner ska skriftligen lämnas in före januari månads utgång.

Ärende, som inte varit upptaget på föredragningslistan, får inte behandlas utan stämmans enhälliga godkännande.

§ 18. På extrastämma får enbart de frågor behandlas som varit upptagna i kallelsen.

Vid extrastämma ska följande ärenden förekomma:

 1. mötets öppnande
 2. val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. val av två justerare, tillika rösträknare
 4. upprättande av röstlängd
 5. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 6. godkännande av dagordning
 7. godkännande av arbetsordning för stämman
 8. <de frågor som upptagits i kallelsen>
 9. mötets avslutande

§ 19. Stämman hålles på ort, som styrelsen bestämmer. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot, varefter mötet utser mötesordförande och mötessekreterare.

Vid stämman har varje medlem, som är gottstående, en röst samt har rätt att genom skriftlig fullmakt, undertecknad av fullmaktsgivaren, företräda endast en frånvarande medlem.

Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, genom enkel röstövervikt. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen äger icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken ledamoten är ansvarig, ej heller vid val av revisor.

Avgifter

§ 20. Medlem erlägger årsavgift med belopp, som fastställs av årsstämma. Erlagda avgifter återbetalas inte.

§ 21. Styrelsen har rätt att helt eller delvis medgiva befrielse från erläggande av årsavgift.

§ 22. Föreningen har rätt att reglera medlems årsavgift genom att ta i anspråk dess tillgodohavanden hos Stim.

Uteslutning

§ 23. Medlem, som bryter mot bestämmelsen i § 7 eller på annat sätt motarbetar föreningen eller dess intressen och som trots anmaning icke låter sig rättas, kan av en enhällig styrelse föreslås bli utesluten ur föreningen. En sådan uteslutning ska godkännas av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade på närmast följande stämma.

Hedersmedlem

§ 24. Till hedersmedlem kan föreningen utse en person, inom eller utom föreningen, som föreningen anser sig ha särskild anledning att vilja utmärka. Beslut om hedersmedlem ska fattas av en enhällig stämma. Hedersmedlem erlägger inga avgifter.

Ändring av stadgan

§ 25. Förslag till ändring av denna stadga ska godkännas med två tredjedels majoritet på årsstämma.

Upplösning av föreningen

§ 26. Beslut om föreningens upplösning är ej giltigt med mindre än att samtliga medlemmar förenat sig därom eller beslutet fattats av två på varandra följande stämmor, därav minst en årsstämma samt på den stämma, som sist hållits, biträtts av minst fyra femtedelar av de röstande och dessa utgör minst hälften av föreningens betalande medlemmar.

Föreningens förmögenhet vid upplösning

§ 27. Vid föreningens upplösning ska dess tillgångar bilda som självständig förmögenhet en stiftelse benämnd Skap-stiftelsen, vars ändamål ska vara att ekonomiskt stödja behövande upphovspersoner. Stims styrelse fastställer stiftelsens stadga samt väljer dess styrelse och lämnar ansvarsfrihet.