STADGAR

Antagna vid årsstämman 1979 samt reviderade vid årsstämman 1980, extrastämma 1985, årsstämman 1990, årsstämman 1991, årsstämman 1996, årsstämman 2004, årsstämman 2005, extrastämma 2013 och årsstämman 2017.

§ 1. Föreningens namn är Skap – Sveriges kompositörer och textförfattare.

§ 2. Föreningen utgör en sammanslutning av upphovspersoner inom musikområdet bestående av kompositörer, författare och bearbetare/arrangörer.

Ändamål

§ 3. Föreningen har till ändamål att:

 • Tillvarataga medlemmarnas konstnärliga och upphovsrättsliga intressen
 • Ge medlemmarna möjlighet att erhålla arbets- och/eller projektbidrag
 • Bedriva informationsverksamhet som främjar intresset för den svenska musiken
 • I mån av tillgång vid behov lämna ekonomiskt stöd till medlemmarna, deras familjer eller övriga i § 2 nämnda upphovspersoner

Medlem

§ 4. Aktiv medlem: Till aktiv medlem av föreningen kan antagas i § 2 angiven upphovsperson, som varit Stim-ansluten i minst tre år. Passiv medlem: Till passiv medlem kan antagas person som styrelsen anser särskilt önskvärd i föreningen. Passiv medlem äger ej rösträtt och är ej valbar till styrelsen.

§ 5. Ansökan om inträde prövas av styrelsen, som beviljar densamma om minst två tredjedelar är ense. Beslut om inval skall utan dröjsmål meddelas den sökande.

§ 6. Medlem är skyldig ställa sig till efterrättelse föreningens stadgar samt de beslut som fattas av föreningen eller dess styrelse.

Styrelse

§ 7. Föreningens angelägenheter skall förvaltas av en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter, av vilka en skall vara ordförande.

Ordförande och sex ledamöter väljes på årsstämma för en tid av tre år.

Två ledamöter väljes för en tid av ett år. Förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen skall lämnas av en valberedning bestående av fem medlemmar, av vilka tre väljes på årsstämma och de två övriga av styrelsen. Valberedningen väljes på ett år och styrelsen utser sammankallande.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång kan styrelsen utse ersättare för tiden till nästa årsstämma, då ny ledamot skall väljas för den avgåendes återstående mandattid.

§ 8. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 9. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden, där ej annorlunda bestäms i dessa stadgar.

Styrelsen åligger att:

 1. verkställa av stämma fattade beslut
 2. utse inom eller utom sig funktionärer
 3. handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt tillse att de föreningens medel, som icke är erforderliga för löpande utgifter, göras räntebärande på förmånligaste sätt, vilket även inbegriper förvärv av fast egendom
 4. utse föreningens representanter i Stims styrelse och dess övriga organ, där föreningen skall vara företrädd
 5. till årsstämman avgiva verksamhetsberättelse om det förflutna året
 6. verka för föreningens ändamål enligt föreningens allmänna målsättning

§ 10. Styrelsen är beslutför, då minst fem ledamöter är närvarande och om beslutet ense. Beslut inom styrelsen fattas i övrigt med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Styrelsen äger anlita sakkunnigt biträde på föreningens bekostnad. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden vid sammanträdet.

§ 11. Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner lämpligt eller på begäran av minst tre ledamöter. Kallelse med föredragningslista skall före sammanträdet tillställas ledamöterna.

Räkenskaper och revision

§ 12. Räkenskapsåret är kalenderår. Styrelsens verksamhetsberättelse skall senast den 1 mars överlämnas till revisorerna och räkenskaperna skall i denna vara avslutade i fullständigt bokslut.

§ 13. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer. Revisorerna jämte en suppleant väljes på ett år av årsstämman.

§ 14. Senast den 1 april skall revisorerna till styrelsen avgiva utlåtande över sin granskning.

Årsstämma och extrastämma

§ 15. Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på stämma. Årligen avhålles under mars eller april en ordinarie stämma benämnd årsstämma.

För behandling av visst ärende skall extra stämma hållas, när styrelsen finner erforderligt eller när revisorerna skriftligen med angivande av skälet så påfordrar eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär. I ärende, som skall behandlas på extra stämma, skall styrelsen avgiva yttrande.

Kallelse till stämma, vilken skall upptaga fullständig dagordning, skall senast sju dagar före stämman ha tillsänts alla medlemmar till deras för styrelsen kända adresser.

§ 16. Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. upprättande av röstlängd
 2. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 3. val av ordförande för stämman
 4. val av två justerare, tillika rösträknare
 5. uppläsning av föregående stämmas protokoll
 6. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. föredragning av revisorernas berättelse
 8. fastställande av balansräkningen
 9. ansvarsfrihet för styrelsen
 10. inträdesavgiftens storlek
 11. årsavgiftens storlek
 12. arvoden till styrelse och revisorer
 13. val av ordförande i föreningen
 14. val av ledamöter i styrelsen
 15. val av revisorer och revisorssuppleant
 16. val av tre medlemmar i valberedningen
 17. inkomna motioner
 18. övriga ärenden

Motioner skall skriftligen lämnas in senast före januari månads utgång.

Ärende, som ej varit upptaget på föredragningslistan, må ej företagas till avgörande utan stämmans enhälliga godkännande. Om sådant godkännande inte är enhälligt kan stämman besluta att ärendet skall upptagas vid nästa årsstämma eller på en extra stämma senast inom två månader.

§ 17. På extra stämma må till avgörande företagas enbart ärende, som varit upptaget på kallelsen.

§ 18. Stämman hålles på ort, som styrelsen bestämmer. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot, varefter mötet utser sin ordförande. Protokoll föres av styrelsens sekreterare eller vid förfall av den som stämman därtill utser.

Vid stämman har varje aktiv medlem, som är gottstående, en röst samt äger rätt att genom skriftlig fullmakt, bevittnad av två personer, företräda endast en frånvarande medlem.

Omröstning sker öppet, utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen äger icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken ledamoten är ansvarig, ej heller vid val av revisor.

Avgifter

§ 19. Medlem erlägger dels inträdesavgift och dels årsavgift med belopp, som fastställes av årsstämma. Medlemskap erhålles först genom att den inträdessökande betalar inträdesavgift. Detta skall ske senast en månad från det vederbörande fått underrättelse om att ansökan bifallits. Erlagda avgifter återbetalas icke.

§ 20. Styrelsen har rätt att helt eller delvis medgiva befrielse från erläggande av årsavgift.

§ 21. Föreningen har rätt att reglera sina ekonomiska mellanhavanden med medlem genom att taga i anspråk av dennes tillgodohavanden hos Stim.

Uteslutning

§ 22. Medlem, som bryter mot bestämmelsen i § 6 eller på annat sätt motarbetar föreningen eller någon dess medlemmar i denna stadga angivna intressen och trots anmaning icke låter sig rättas, kan av en enhällig styrelse föreslås bli utesluten ur föreningen. En sådan uteslutning skall godkännas av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade på närmast följande stämma.

Hedersmedlem

§ 23. Till hedersmedlem kan kallas person inom eller utom föreningen, som föreningen anser sig ha särskild anledning att vilja utmärka. Beslut om sådan kallelse skall fattas av en enhällig stämma. Hedersmedlem erlägger inga avgifter.

Ändring av stadgan

§ 24. Förslag till ändring av denna stadga skall godkännas antingen enhälligt på årsstämma eller med majoritetsbeslut vid två på varandra följande stämmor varav en skall vara årsstämma.

Upplösning av föreningen

§ 25. Beslut om föreningens upplösning är ej giltigt med mindre än att samtliga medlemmar förenat sig därom eller beslutet fattats av två på varandra följande stämmor, därav minst en årsstämma samt på den stämma, som sist hållits, biträtts av minst fyra femtedelar av de röstande och dessa utgör minst hälften av föreningens betalande medlemmar.

Föreningens förmögenhet vid upplösning

§ 26. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar bilda som självständig förmögenhet en stiftelse benämnd Skapstiftelsen, vars ändamål skall vara att ekonomiskt stödja behövande upphovspersoner eller deras familjer. Stims styrelse fastställer stiftelsens stadga samt väljer dess styrelse och lämnar ansvarsfrihet.