POLICYER

Skaps integritetspolicy förklarar hur Skap samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver också dina rättigheter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta kansliet vid eventuella frågor. 

Skaps uppförandekod beskriver hur Skap arbetar för att skapa mervärden för medlemmar, medarbetare, förtroendevalda och samarbetspartners samtidigt som vi bidrar till ett hållbart musikliv och en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med etik och socialt engagemang. Vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare, förtroendevalda och samarbetspartners. Med ständiga förbättringar tar vi ansvar som organisation och samhällsaktör. Uppförandekodens principer följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. 

Skaps jävspolicy tar utgångspunkt i förvaltningslagens (2017:900) jävsregler. Med jäv avses omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till en beslutsfattares, ledamots eller handläggares opartiskhet i handläggningen av ett ärende. Med handläggning avses här inte bara beslutsfattande utan även beredning och föredragning. På samma vis avser termen handläggare här personer i såväl beslutande och beredande som föredragande roller.

Skaps stipendiepolicy stipulerar regelverket kring hur Skap delar ut stipendier. Skap tilldelas varje år medel av Stim att dela ut i stipendieform – vanligtvis finns utrymme att dela ut 20-25 stipendier om vardera 40 000 kronor.