Påverkansarbete / 220301

KLYS valprogram

Programmet och dess illustrationer formgavs av Transfer Studio

I samband med sitt seminarium under årets upplaga av Folk och Kultur lanserade KLYS tillsammans med sina fjorton medlemsorganisationer valprogrammet För ett starkt kulturliv på demokratisk grund. Programmet innehåller KLYS viktigaste politiska prioriteringar efter pandemin:

  • Stärk upphovsrätten
  • Säkra social trygghet för alla kulturskapare
  • Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional som kommunal nivå
  • Främja konstnärlig frihet, kulturskapares yttrandefrihet och oberoende medier
  • Främja mångfald och inkludering i kulturen

Så här säger Skaps ordförande Alfons Karabuda som har varit väldigt aktiv i arbetet med valprogrammet:
”Detta är inte bara ett matnyttigt dokument du som upphovsperson kan ta del av utan i ljuset av den kris kulturen befunnit sig i bör gå igenom ordentligt för att kunna bidra till vår gemensamma påverkan under valåret 2022. Jag rekommenderar verkligen alla Skaps medlemmar – och för all del alla kreatörer och kulturintresserade – att läsa den för att skapa sig en bra förståelse för exakt hur de olika partierna ser på våra prioriterade frågor och därmed vår framtid!

Så här inleder KLYS programmet:

Att fritt skapa och få ta del av konst, litteratur och kulturskapande är förutsättningen för ett rikt kulturliv, och därmed ett rikt samhälle. Människans vilja och förmåga att uttrycka sig är avgörande och grundläggande för den enskildes livskvalitet, såväl som för det offentliga samtalet i stort. För att förstå och värna konst, litteratur och kultur är det viktigt att ha kunskap om och insikt i vilken plats dessa har i ett samhälle. Konstnärligt och litterärt skapande är grunden för allt samhällsbygge. Det utforskar och uttrycker själva existensens villkor, utmanar vår fantasi och utvecklar våra sinnen.

Konsten och kulturen “går före”, utvecklar och inspirerar till nya landvinningar. Det konstnärliga och litterära skapandet utvecklar alla de färdigheter och kunskaper som i ett fritt samhälle ligger till grund för forskning, innovation, samhällsdebatt och bildning.

Via konsten och kulturen kan man avläsa var vi som människor i ett samhälle befinner oss. Att samhället har ett rikt kulturliv och genomsyras av konstnärliga och litterära uttryck ger utan tvivel stora vinster i form av ökad självförståelse och gemenskap.

Ett rikt kulturliv skänker mening och stimulans i det vardagliga livet. Därför är det av största vikt att alla invånare får ta del av konstnärliga och litterära uttryck i tidig ålder.

Yttrandefriheten både gynnas av och är en förutsättning för fri konst och oberoende professionellt kulturskapande. En stark yttrande- och tryckfrihet är viktig för demokratin. Medier är en grundläggande del av samhällets demokratiska infrastruktur och ska stå självständiga och fria från politisk påverkan. Kulturskapare med många olika uttryckssätt står för en oumbärlig del av mediernas innehåll.

Att konstnärers och kulturskapares inkomster långt ifrån motsvarar utbildningsnivån och arbetsinsatsen har länge varit känt. Pandemin har ytterligare blottlagt de brister som länge rått i de strukturer som konsten, kulturen, medierna och dess yrkesverksamma kulturskapare är beroende av för sina konstnärliga och kreativa verksamheter. Det gäller såväl i den offentliga kultur- och konstnärspolitiken, mediepolitiken och den kulturella infrastrukturen som i det upphovsrättsliga systemet och i den sociala tryggheten.

KLYS menar att en stark, självständig och inkluderande kulturskaparkår utgör en förutsättning för yttrandefrihet, mångfald och konstnärlig kvalitet i samhället, och på så sätt är en garant för demokrati.

Det är nu hög tid för ansvariga politiker att agera genom att vidta en rad offensiva åtgärder!