Medlem / 210331

Ytterligare en lyckad digital årsstämma!

99 medlemmar (plus 21 fullmakter) deltog i Skaps andra digitala årsstämma. I år var vi fler och dessutom vana med Zoom och VoteIT som gjorde att vi fick en förhållandevis friktionsfri stämma. Styrelse, kansli, valberedning, revisorer och mötessamordnare från VoteIT vill tacka alla deltagande medlemmar för ert engagemang!

Fem dagar innan stämman bjöd Skap på fyra webinarier som var väldigt uppskattade, något vi planerar fler av under årets gång, liksom fler Skaplounger: socialare och interaktivt forum där vi även får tillfälle att dela kunskap medlemmar emellan.

Under stämman beslutades att Skaps inträdesavgift för nya medlemmar är fortsatt oförändrad och stämman beslutade liksom 2020, på styrelsens förslag, att även i år efterskänka medlemsavgifterna på grund av de ekonomiska påfrestningarna som orsakats av covid-19. För år 2021 är medlemsavgiften alltså satt till 0 kronor. De medlemmar som redan fått medlemsavgiften dragen på Stimavräkningen under mars kommer att återbetalas via Stimavräkningen i juni.

Valberedningens förslag röstades igenom av stämman, således blev styrelseledamöterna Ayesha Quraishi och Douglas Carr omvalda på 1 år vardera, samt Alfons Karabuda omvald som ordförande i ytterligare 3 år. Styrelsen består nu i sin helhet av (mandattid i parentes):            

Alfons Karabuda, ordförande (2024)
Douglas Carr (2022)
Ayesha Quraishi (2022)
Alexandra Nilsson (2022)
Örjan Strandberg (2022)
Anders Wollbeck (2022)
Dan Bornemark (2023)
Amber Watts (2023)
Anna Wedin (2023)

Till valberedningen återvaldes Ragnar Grippe, Thomas Lindahl och Sarah Riedel. Valberedningen består av fem medlemmar, varav tre tillsätts av stämman och två av styrelsen. Styrelsens tillsättning sker vid nästa styrelsemöte. 

Styrelsen tackar för motionerna som inkom och tar med glädje med sig medlemmarnas önskan att Skap ska fortsätta arrangera digitala evenemang och nätverksträffar även efter pandemin. Förslaget ligger helt i linje med styrelsens ambition. På grund av pandemin diskuterades givetvis ekonomiskt stöd och andra insatser för utsatta kompositörer. Utöver det påverkansarbete Skap bedriver för att exempelvis säkerställa att regeringens krispaket är ändamånsenliga och att Stim delar ut krisstipendier och förskottsbetalning, planerar Skap att kraftigt utöka medel för den egna pris- och stipendieverksamheten, i syfte att få ut mer direkt stöd till kollektivet.

Ett justerat protokoll med samtliga stämmobeslut kommer att tillsändas alla medlemmar.

Vi ber alla Skapmedlemmar hålla ut ett tag till innan fysiska medlemskvällar och festligheter kring priser och stipendier är igång igen. Vi hoppas kunna återkomma med inbjudningar till hösten, förstås!