Påverkansarbete / 200313

Upprop för att rädda kulturutbudet inom Region Stockholm

Stockholms Landsting (Numera Region Stockholm) har i mer än 25 år drivit en omfattande satsning på att nå ut med kultur till patienter på olika vårdinrättningar. Det har varit en väl fungerande verksamhet där kultur har blivit en del i läkningsprocessen. För patienter i alla skeden av livet har det inneburit värdefulla möten med professionell scenkonst. Från akut- och långtidssjuka barn till äldre i geriatrisk vård. Årligen har skett cirka 3000 kulturmöten mellan kulturskapare och patienter.

Verksamheten har lags ner utan dialog med vare sig kulturlivet eller beställare. På Regionens hemsida står att läsa: ”Kulturförvaltningen har lagt om sitt arbete med kultur och hälsa till att bli mer långsiktigt och komma fler patienter till gagn.” men utan ytterligare info. Vi menar att om man avser att ändra arbetssätt så bör det ske tillsammans med kulturskapare med erfarenhet av att arbeta med patientgruppen, och beställare.

Några röster från vården:

”Det betyder väldigt mycket för våra patienter att under vårdtiden kunna få sig lite underhållning, det väcker minnen och känslor som medför att tankarna går till annat än sjukvård. Det har varit väldigt uppskattat och värdefullt för våra äldre som sällan eller aldrig kommer utanför bostaden annat än till läkarbesök eller liknande.” — Sunna Koskinen Verksamhetschef Geriatrik Stockholms Sjukhem

”Kultur i Vården har verkligen lyft tillvaron för våra äldre och vi är mycket besvikna på utvecklingen de senaste åren” — Irene Bierfeldt, verksamhetsledare på Gustavsgården i Värmdö kommun.

”Det hade varit lättare att vara positiv om vi hade fått veta vad det är som ska ersätta musikstunderna och om det på något vis går att jämföra med upplevelsen det ger. Musik skapar känslor, minnen, samtal och möten på ett sätt som är helt unikt för just musik, att ta bort den möjligheten för våra äldre och våra sjuka, som såklart kan vara i alla åldrar, är så sorgligt och hemskt så det är svårt att greppa faktiskt, man tror nästan inte det är sant.” — Sarah Smith Kultursamordnare, Stockholms Sjukhem, Birgit Klasson & Carina Burman, aktivitetsansvariga Stockholms Sjukhem

Även kulturlivet kan vittna om positiva resultat och starka erfarenheter:

”Patienterna är trötta, sjuka, håglösa, förlamade, deprimerade, förtvivlade, i chock – många är i livets slutskede. De kan aldrig mer gå på konsert. Det faktum att vi kommer utifrån, är professionella artister som underhåller som om vi stod på Berns Salonger, skapar kontakt. Vi pratar och berättar och engagerar i stunden, här och nu. ’Det betyder mer än 100 pillerburkar!’ berättade sköterska på ett av våra största sjukhus. Några av de svårast sjuka som aldrig varken pratar eller sjunger, börjar plötsligt sjunga med. Trötta tomma ögon börjar lysa. Spontandans uppstår bland de svårast psykiskt sjuka.” — Titti Sjöblom & Ehrling Eliasson, musiker

En rad organisationer som representerar en stor del av kulturlivet i Stockholmsregionen har därför tagit initiativ till ett upprop som kräver en omprövning av beslutet och en dialog med det fria kulturlivet kring en nystart av verksamheten. Underskrivare är SKAP, SYMF, KLYS, Teaterförbundet, Musikcentrum Öst och Musikerförbundet. Uppropet har skickats den 9 mars och ställts till ordförande i Kulturnämnden i Region Stockholm Cecilia Elving (L).

Underskrivarna av detta upprop kräver:
• att Region Stockholm inleder en process för att återskapa kulturutbudet
• att medel för detta reserveras i budgeten för 2021
• att en dialog sker med både representanter för det fria kulturlivet och beställarna
• att man i detta arbete tydligt tar med perspektivet av de positiva vårdeffekterna

Underskrivarna önskar att träffa företrädare för Region Stockholm före sommaren 2020.

Alfons Karabuda, ordförande i Skap, Kaj Magnusson, styrelseledamot Musikcentrum Öst, Ragnar Berthling, verksamhetsledare Musikcentrum Öst, Jan Granvik, förbundsordförande i Musikerförbundet, Clara Cleo Cornell, ordförande i Musikerförbundet avd. Öst, Simon Norrthonordförande för Teaterförbundet för scen och film, Jens Persson, TFs Sångaravdelning avd 111, Marika Lagercrantz, ordförande KLYS – en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare och Gunnar Jönsson, förbundsordförande SYMF Sveriges Yrkesmusikerförbund.