Påverkansarbete / 180315

Skaps granskning av SR:s sändningstillstånd

d2067298-a21f-45da-b6bb-695f951dfd0a

Vid förra årets stämma bifölls en motion som yrkade på att  ”granska regeringens sändningstillstånd i fråga om det svenska språket i public service musikutbud”. Syftet med granskningen ska vara att uttala sig om vad sändningstillståndet förpliktigar Sveriges Radio till. Granskningen visar inte på några avsteg i SR:s efterlevnad av sändningstillståndet.

I sändningstillståndets 6§ sägs det bl a ”att Sveriges Radio ska erbjuda ett mångsidigt programutbud som omfattar allt från det breda anslaget till mer särpräglade programtyper. I detta ligger att tillhandahålla ett varierat utbud på det svenska språket.”  Under kulturutbud i 9§ sägs att ”SR ska erbjuda ett mångsidigt kulturutbud som ska fördjupas, utvecklas och vidgas under tillståndsperioden.”  

Sändningstillståndet nämner inte vidare något direkt om det svenska språket del i musikutbudet. Slutsatsen är att det från lagstiftarens håll i sändningstillståndet inte finns uttalade riktlinjer för hur stor del av musikutbudet på Sveriges Radio som ska ha en svensk anknytning, vare sig det gäller språk, artist eller kompositör.  

Värt att notera är att Sveriges Radio också har egna riktlinjer.  I Sveriges Radios Public Service årsredovisning 2016 fastslås under Kulturområdet punkt att: ”Sveriges Radio fastställer årliga riktlinjer och sätter mål för musikutbudet på kanalnivå, till exempel hur stor andel som ska vara svenskproducerad. Varje kanal erbjuder ett eget musikaliskt uttryck i relation till publiken. Samtliga kanaler har en tydlig musikpolicy att förhålla sig till, med uppsatta mål kring framför allt svensk musik, svenska upphovsmän och sång på svenska.”. Vidare sägs längre fram att: ”Sveriges Radio tar ett särskilt ansvar för musik av svenska upphovsmän och med svenska artister och utövare och för musik på svenska språket. De svenska upphovsmännens och utövarnas fria val av sångspråk respekteras dock.” 
Sveriges Radios kanaler har dessutom sina egna policies. Om P4 sägs på SR:s hemsida: ”Andelen svensk musik ska utgöra ungefär hälften av utbudet och sång på svenska ska prioriteras. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga artister ska eftersträvas.”  I P3 s musikpolicy sägs: ”Musiken i P3 ska spegla nuet, så när du lyssnar på oss hör du i första hand den nya populärmusiken inom genrer som pop, rock, soul, hiphop och modern dansmusik. Mest låtar från det senaste året, men även äldre hits. P3 älskar dessutom svensk musik. Vi lyfter fram svensk musik på så sätt att minst en tredjedel av det som spelas är med svenska artister, av svenska kompositörer eller svenska textförfattare.”