Medlem / 161021

Skaps vårfester 2012 till 2014 utreds

I ljuset av en samhällsutveckling med allt tydligare regler för representation och tillställningar tillsammans med det faktum att Föreningen Svenska Tonsättare blivit granskade för sina julmiddagar har Riksenheten mot korruption beslutat att även granska de vårfester Skap arrangerade 2012 till 2014.

Granskningen och samhällsutvecklingen är något som vi välkomnar. Vi behöver tydliga regler för hur vi som intresseorganisation även i framtiden ska kunna mötas. Det behövs helt enkelt genomlysning och tydlighet i regelverken.

I cirka 60 års tid har Skap arrangerat en årlig vårfest för våra medlemmar, Sveriges kompositörer och textförfattare. Den har kort och gott kallats ”Skaps vårfest” och har varit ett av flera sätt för Skap att rikta ljuset på upphovspersoner och den svenska musiken. Vårfesterna är en lång medlemstradition som med åren växt till en mötesplats för hela den svenska musikbranschen och kultursverige, och har alltid handlat om att manifestera musikskaparna och kommunicera föreningens kärnvärden. Därför har vårfesten under åren haft särskilda teman med syfte att fördjupa förståelsen för dessa kärnvärden, som till exempel upphovsrätt, yttrandefrihet, mångfald och jämställdhet. En stor del av vårfesterna ägnades åt att dela ut stipendier och priser till kompositörer och textförfattare inom alla musikgenrer.

Det åklagarmyndigheten i nuläget utreder är om det i samband med Skaps vårfester förekommit någon form av otillbörlig påverkan i förhållande till vårfestens gäster. Detta har inneburit att Skaps ordförande har varit hos Riksenheten mot korruption, där han fått redogöra för sammanhanget, syftet och omständigheterna kring Skaps vårfester.


Skaps ordförande Alfons Karabuda håller tal på temat mångfald och jämställdhet vid Skaps vårfest 2014. Foto: Anna Rut Fridholm

Vi vill vara tydliga med att vårfesterna aldrig har handlat om att påverka gäster i enskilda ärenden. Skap får inga bidrag eller något stöd från myndighetssverige, Skap finansieras av Sveriges upphovspersoner som avstår en del av sina intäkter för att Skap som intresseorganisation ska värna om deras rättigheter och genom sitt arbete belysa musikens värde och främja musikalisk mångfald.

Vi tycker att det är bra att åklagarmyndigheten gör en genomlysning av hur kulturfrämjande sammankomster ska gå till. Att ha möjlighet att träffas är, har alltid varit, och kommer alltid att vara en hjärtefråga för upphovspersonerna och resten av musiksverige. Musikskapare kommer alltid ha ett behov av nätverkande och kompetenshöjning, inte bara med varandra utan också med andra delar av kultursverige. Men det är naturligtvis centralt att det från samhällets sida finns en tydlighet kring hur det får gå till. Det måste finnas transparens och tydliga regler så att vi som arrangerar medlemsaktiviteter och sammankomster kan göra det på ett korrekt sätt.