Upphovsrätt / 150818

Ny lag för upphovsrättssällskap på väg

Skap har lämnat sitt remissyttrande på den utredning som ligger till grund för implementeringen av EU-direktivet för upphovsrättssällskap i svensk lag.

Med den nya lagstiftningen vill EU samordna och harmonisera den kollektiva licensieringen i Europa, bland annat för att skapa förutsättningar för en digital inre marknad. Lagstiftningen ska göra det lättare för olika typer av tjänster att använda musik, men också göra samverkan mellan upphovsrättssällskap smidigare och effektivare.

Under en längre tid har Skap genom ECSA bearbetat EU-kommissionen och påverkat arbetet under hela processen att ta fram direktivet. Syftet med detta påverkansarbete har främst varit att säkerställa upphovspersonernas inflytande och att öka transparensen i upphovsrättssällskapens verksamhet, något som visat sig inte vara självklart i alla EU-länder.

I maj presenterades regeringens utredares ett betänkande till ny lagstiftning och det är det betänkandet som under sommaren varit på remiss. Nu vägs Skaps och andra remissinstansers synpunkter in i det fortsatta arbetet, som ska resultera i en ny lag som träder i kraft våren 2016.

– I huvudsak ställer sig Skap positivt till utredningens förslag. Det ger klara möjligheter att balansera användarnas och musikskaparnas intressen. Men i delar medför förslaget också risk för en ökad administrativ börda för upphovsrättssällskapen, vilket i slutänden kan drabba musikskapare och andra rättighetshavare. Vi anser inte att alla de administrativa krav som ställs är nödvändiga utan istället kontraproduktiva, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Skaps remissvar innehåller en rad förslag till förbättringar, bland annat just på punkten om administrativa krav, men även vad gäller förhållandet till andra regelverk, styrning av verksamheten, förvaltning av rättighetsintäkter och förhållandet till användarna.