Upphovsrätt / 140314

Utredning om implementeringen av nytt direktiv

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta ställning till vad som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

För att stimulera gränsöverskridande licensiering av musik och för att effektivisera och harmonisera upphovsrättssällskapens verksamhet och funktion, antogs inom EU i februari ett direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur det nya EU-direktivet ska genomföras i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast den 6 mars 2015.

Läs pressmeddelande här >>