Stim / 130909

Stim sätter fokus på mångfald i nytt fördelningssystem

Stims styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om att utarbeta regler för ett nytt, effektivt och hållbart system för fördelning av upphovsrättslig ersättning. Enligt förslaget ska det tidigare graderingssystemet och så kallade MEM-stödet ersättas av ett mångfaldsstöd för Stimanslutna upphovsmän. 

– Som förvaltare av Stim har Skap tillsammans med FST och Musikförläggarna ett övergripande ansvar för att Stims verksamhet främjar upphovsmännens intressen. Vi välkomnar därför ett moderniserat fördelningssystem som utgår ifrån mångfalden i upphovsmannakåren, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Förslaget till nya fördelningsregler baseras på en utredning genomförd under 2012 och 2013 av Stim i nära samarbete med ägarnas intresseföreningar Skap, FST och Musikförläggarna. De nya reglerna tar avstamp i Stims stadgade mål att främja de anslutnas ekonomiska intressen och den svenska musikkulturen.

Resultatet av utredningen är ett starkare och mer hållbart fördelningssystem väl rustat för förändringar i omvärlden, till exempel att man börjar lyssna på musik på nya sätt eller att antalet verk ökar kraftigt. Bland åtgärderna finns en mer logisk struktur i fördelningsområden och en tydlig åtskillnad av fördelningsregler och stödanordningar. En annan viktig parameter i arbetet är objektivitet och att fördelningen av intäkter blir så träffsäker som möjligt.

– Vi är glada att vi nu får ett enklare system, som inte bara är lättare att tillämpa utan som också är tydligt och transparent, säger Stims vd Kenth Muldin.

Förslaget innebär också att det tidigare systemet med så kallad gradering och MEM-stöd (marknadsmässigt eftersatta områden) omvandlas till en ny ersättningsform. Syftet är att främja musikalisk mångfald och nyskapande, genom att stimulera musikområden som till stor del saknar en kommersiell marknad.

Stim, Skap, FST och Musikförläggarna har alla deltagit i utvecklingsarbetet, dels genom Stims fördelningskommitté och styrelsemöten, dels genom medlemsforum.

Enligt Stims stadgar kan fördelningsreglerna ändras genom två på varandra följande föreningsstämmor, varefter beslutet måste ratificeras av Stims styrelse. Föreningsstämmorna kommer att hållas under senare delen av hösten.