RAPPORTER

Årsredovisningar

2018

2017

2016

Skaps integritetspolicy

Skaps integritetspolicy förklarar hur Skap samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver också dina rättigheter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta kansliet vid eventuella frågor.

Ladda ner

Musikförlagsavtal – balans och transparens

Ett principutlåtande med Skaps syn på ett par centrala förlagsavtalsvillkor i syfte att bidra till att skapa så skäliga och välbalanserade musikförlagsavtal som möjligt. Principutlåtandet ska utgöra ett stöd för Skapmedlemmar i sina avtalsrelationer med förlag – både inför ett förlagsavtals ingående och under ett pågående förlagssamarbete. Utlåtandet är också ett inspel till en dialog med musikförlagsbranschen, i syfte att förbättra upphovspersonernas och förlagens inbördes avtalsrelation och arbetssätt och bidra till att anpassa dessa till hur musikbranschen fungerar idag och i framtiden.

Ladda ner

UNHRC Report: Copyright Policy and the right to science and culture

FN:s råd för mänskliga rättigheter publicerade 2013 sin första rapport om konstnärliga rättigheter. Den följdes upp av föreliggande rapport som behandlar samspelet mellan rätten att ta till sig kultur och vetenskap och rätten att skydda sitt verk. Skaps ordförande Alfons Karabuda är rådgivande expert till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Ladda ner

Fair compensation for music creators in the digital age

Rapporten ”Fair Compensation for Music Creators in the Digital Age” beskriver vart pengarna i den digitala musikbranschen tar vägen – och vart de borde ta vägen.

Ladda ner

UNHRC Report: The right to freedom of artistic expression and creativity

FN:s råd för mänskliga rättigheter publicerade 2013 sin första rapport om konstnärliga rättigheter. Rapporten syftar till att ge en bild av kulturskapares situation världen över och ger en rad rekommendationer till medlemsstaterna. Rapporten pekar på sambanden mellan olika konstnärliga rättigheter och hur dessa samverkar för att skydda såväl konstnärliga som demokratiska processer. Skaps ordförande Alfons Karabuda är rådgivande expert till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Yttrande över förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning

”Principiellt ser Skap bara fördelar med att införa ett genomarbetat regelverk som bidrar till att stärka den kollektiva rättighetshanteringen – både på nationsnivå och avseende den gränsöverskridande hanteringen – så att denna kan ske på ett transparent, effektivt och rättssäkert sätt.”

Yttrande över kommissionens grönbok om distribution av audiovisuella verk i EU

”Skap är av åsikten att den avtalslicensmekanism som tillämpas i de nordiska länderna härvidlag kan tjäna som ett gott exempel även i EU-sammanhang i de fall detta kollektiv förvaltning är lämpligt.”

Yttrande över slutbetänkande ”En ny upphovsrättslag” av Upphovsrättsutredningen

”Det är Skaps uppfattning, som bygger på lång erfarenhet av musikkomponerandets villkor i Sverige, att upphovsmännen inom musikområdet typiskt sett intar en svag

ställning i förhållande till de olika motparter de stöter på i sitt värv och alltså att de bör ges ett kraftigare skydd i lagstiftningen.”

En minnets musik eller en timmes arbete

En minuts musik eller en timmes arbete – en rapport om förutsättningarna för att komponera musik i Sverige idag.