SKAPS ARBETE

Skaps kärnverksamhet kan delas in i fyra huvudsakliga verksamhetsområden: kollektiv förvaltning, påverkansarbete, stipendier och priser samt stöd och utbildning.

Skaps verksamhet är beroende av en ändamålsenlig organisation och en effektiv och optimerad kommunikation. Organisation och kommunikation behandlas därför här under egna rubriker.

Skaps aktivetetsplan beslutas inför varje nytt kalenderår och följs upp vid hel- respektive halvårsskifte. Den strategiska planen ska gälla under en treårsperiod och följs upp årligen och stäms av mot årlig aktivitetsplan.

Skaps övergripande verksamhetsmål

Skap stärker musikskapares rättigheter och förbättrar villkoren för ett yrkesmässigt musikskapande samt arbetar för ett musikliv som präglas av hållbarhet, mångfald och återväxt.

Kollektiv förvaltning

Skap arbetar för att säkra en effektiv, rättvis och transparent kollektiv förvaltning, främst inom Stim och Bonus Copyright Access med utgångspunkt i upphovspersonernas behov.

Påverkansarbete

Skap arbetar såväl nationellt som internationellt för att med expertis och proaktivitet påverka beslutsfattare och allmänhet i riktning mot Skaps övergripande verksamhetsmål.

Priser och stipendier

Skap arbetar med pris- och stipendieverksamhet för att uppmärksamma upphovspersoner och yrkesmässigt musikskapande.

Stöd och utbildning

Skap arbetar för att stärka individuella upphovspersoners och andra intressenters kunskaper och kompetens inom de områden som omfattas av Skaps övergripande verksamhetsmål.

Organisation

Skaps organisation består av medlemmar, styrelse och kansli. Skap ska ha en organisation och stödfunktioner som på bästa sätt säkerställer Skaps expertroll inom verksamhetsområdena och som möjliggör måluppfyllelse. Föreningen har ett antal givna, beslutade och uttalade personliga uppdrag och roller. Bland dessa kan nämnas föreningens arbetande ordförande som utöver ordförandeskapet innehar rollen som föreningens talesperson. Vid tillsättning av ansvariga för övriga uppdrag är föreningens ambition alltid att den person som är bäst lämpad för uppdraget ska genomföra det, oavsett om det rör sig om kärn- eller stödverksamhet. Begreppet ’bäst lämpad’ innefattar såväl kompetens som representativitet samt andra överväganden.

Kommunikation

Skaps verksamhet är i grunden kommunikativ. Kommunikation är helt väsentlig i föreningens alla verksamhetsområden och för alla verksamhetsmål. Skaps kommunikation ska därför ständigt utvecklas för att vara optimerad för föreningens verksamhet och förutsättningar.

Vill du veta mer om Skaps arbete eller har specifika frågor kring pågående initiativ eller behöver hjälp med något? Hör av dig på info@skap.se!