Uppförandekod

Skap vill skapa mervärden för medlemmar, medarbetare, förtroendevalda och samarbetspartners samtidigt som vi bidrar till ett hållbart musikliv och en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med etik och socialt engagemang. Vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare, förtroendevalda och samarbetspartners. Med ständiga förbättringar tar vi ansvar som organisation och samhällsaktör. Uppförandekodens principer följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. 

Grunden för uppförandekoden är Skaps kärnvärden: jämställdhet, hållbarhet och återväxt, som vägleder oss i allt vi gör. Principerna i uppförandekoden baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
• Uppförandekoden gäller alla på Skap, från styrelse och ledning, till enskilda medarbetare, och innehållet i koden ska respekteras och följas.
• Vi verkar för, och förväntar oss att uppförandekoden respekteras och följs av alla våra samarbetspartners.
• Uppförandekoden utgör ett övergripande ramverk, och kompletteras med detaljerade regler och riktlinjer för enskilda områden. 

Vi verkar för jämställdhet och mångfald
Alla människors lika värde är en självklarhet. Skap arbetar för att öka mångfald och jämställdhet i alla delar av verksamheten. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi accepterar inte kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering. Skap har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbing och diskriminering. Vi har ett ansvar att förebygga, förhindra och agera. Alla medarbetare, förtroendevalda och samarbetspartners som ser eller misstänker överträdelser har ett ansvar att påtala detta.  

Vi värnar om människors personliga integritet
Vårt agerande och uppförande mot andra är vara baserat på respekt för deras integritet, kultur och levnadsmönster. Detta är särskilt viktigt i mötet med människor i utsatta situationer. 

Vi värnar rätten till föreningsfrihet
Skap accepterar inte inskränkningar i medarbetares rätt till föreningsfrihet eller kollektivavtalsförhandlingar. Medarbetare ska kunna utöva dessa rättigheter, utan att hindras eller riskera trakasserier och repressalier.

Vi värnar om skäliga ersättnings- och arbetsvillkor 
Skap accepterar inte ersättnings- och anställningsvillkor som underskrider nationell och lokal lagstiftning. Undertecknade kollektivavtal ska respekteras och följas. Arbetstid och minimilön och ersättningsnivåer ska följa nationella lagar. 

Vi värnar om klimat och miljö
Skap bidrar till en hållbar samhällsutveckling och strävar efter att vara en klimatmedveten organisation. Vårt miljöarbete sker systematiskt och integrerat i verksamheten, och vi följer och respekterar lagar och andra relevanta miljörelaterade samhällskrav.