Stipendiepolicy

Skap tilldelas varje år medel av Stim att dela ut i stipendier. Vanligtvis finns utrymme att dela ut 20-25 Skapstipendier om 40 000 kronor. 

Priser eller stipendier 
I kommunikation utåt kallar vi dessa Stipendier för ”Skaps priser”. I enlighet med beslut i Skaps styrelse den 2017-12-04. 

Syftet med Skaps stipendier
Syftet med Skapstipendierna är att premiera konstnärligt och/eller kommersiellt framgångsrika upphovspersoner. Mottagarens verksamhet som kompositör, textförfattare och/eller bearbetare – inte som artist eller musiker – skall ligga till grund för beslutet. 

Genre
Skap företräder upphovspersoner inom alla musikaliska genrer. Således är det eftersträvansvärt att stipendiemedlen tilldelas upphovspersoner med god spridning avseende genre, undantaget nutida konstmusik (Föreningen Svenska Tonsättare tilldelas motsvarande stipendiemedel av Stim). 

Mångfald och jämställdhet
I enlighet med Skaps mångfald- och jämställdhetspolicy ska fördelningen mellan män och kvinnor ligga runt 50% och i fråga om ålder och geografisk hemvist ska så god spridning som möjligt eftersträvas.  

Stipendiernas finansiering
Skaps stipendiemedel finansieras genom ett avdrag från Stimanslutna upphovspersoners intäkter. I linje med detta skall Skaps stipendiemedel enbart tilldelas upphovspersoner anslutna till Stim eller motsvarande sällskap i utlandet. Medlemskap i Skap är egalt vid tilldelningen av stipendium. Ledamot i Skaps styrelse eller i bidragsbeslutande organ skall ej tilldelas bidrag/stipendium.

Andra bidrag och stipendier
Inför beslut om stipendiat skall tas i beaktande om denne under föregående tre år tilldelats medel från andra kända stipendie- och bidragsinstanser. När två annars likvärdiga kandidater står mot varandra bör den som ej mottagit känt stipendiemedel under föregående tre år tilldelas stipendiet. 

Stipendiekommitténs sammansättning
Skaps stipendiekommitté består av 7-9 personer med god kännedom om kompositörer, textförfattare och bearbetare inom antingen särskilda genrer eller generellt.

Representanter till stipendiekommittén väljs av Skaps styrelse. Mandattiden är 1 år. 

Stipendiekommittén ger sitt förslag på mottagare av Skapstipendium. Beslut tas sedan av Skaps styrelse.

Administrativt stöd
Stipendiekommitténs möten leds av Skaps kansli, som också sammanställer fullgott underlag till ledamöterna så att ovan nämnda riktlinjer kan beaktas.