Plagiat

Det första och viktigaste att göra när du misstänker att någon annan utan lov har använt sig av ett verk som du har skapat är se till att du har ett konkret underlag som visar när du skrev ditt verk och i vilken utsträckning verket har spridits till allmänheten. Det kan vara underlag i form av daterade inspelningsfiler eller om du har en CD-skiva, fil eller partitur som du postat och alltså har ett kuvert med en poststämpel på. Om ditt verk är utgivet på skiva är förstås skivan ett utmärkt sådant underlag, samt övrigt konkret underlag som visar i vilken utsträckning verket har spridits. Om verket är vida känt ökar naturligtvis chanserna för dig att med framgång hävda att den du misstänker för plagiat faktiskt kan ha känt till ditt verk och alltså då eventuellt även kan ha plageriat det.

Här kan det vara på sin plats att påpeka att den vida spridda myten om att det är tillåtet att ”stjäla två takter” är just en myt och inget annat. Huruvida ett plagiat föreligger eller inte bedöms i varje enskilt fall med vägledning av olika juridiska parametrar. Det viktigaste att nämna här är att den del av ditt verk som eventuellt plagierats måste i sig uppnå kriterierna för upphovsrättsskydd och att det verk som plagiatet är en del av ska anses vara så osjälvständigt och icke-originellt som helhet att det inte kan anses vara ett helt nytt upphovsrättsligt skyddat verk, utan att det helt enkelt rör sig om ett plagiat.

Om du har ett förlagskontrakt bör du i första hand agera genom ditt förlag, eftersom förlaget i regel har en kontraktsenlig skyldighet att värna om dina kompositioner och agera för att beivra eventuella intrång. Det går i så fall vanligtvis till så att ditt förlag kontaktar motparten och/eller dennes förlag, påpekar dina misstankar och lägger fram det underlag du tagit fram, med begäran om en kommentar, varefter du och ditt förlag kan bestämma hur ni ska gå vidare i saken.

En annan väg att gå är att kontakta Stims bedömningskommitté och be dem göra ett utlåtande. Ett sådant utlåtande är inte rättsligt bindande men förstås tungt vägande för det fall du skulle vilja ta ärendet vidare till domstol. Stim kan välja att ”frysa” utbetalningen av medel till den upphovsman som du misstänker har plagierat ditt verk tills du och den misstänkte plagiatören har kommit överens eller tills fallet avgjorts slutgiltigt av domstol. För frågor om Stims bedömningskommitté kan du kontakta Jonas Nordin: jonas.nordin@stim.se. Här kan det vara av intresse att hänvisa till ett rättsfallet rörande verket ”Vill du bli min fru” (mål nr T-828-01), som avgjordes av högsta domstolen 2002, då en upphovsman fälldes för plagiat.