Bonus Copyright Access

Licenspengar som betalas för kopiering av upphovsrättsskyddat material stärker kollektivet och säkrar återväxten bland landets upphovspersoner.

Om du är en av Sveriges musikskapare och upphovspersoner så har du kanske gått en utbildning finansierad med Bonusmedel. Helt säkert är att du och resten av kollektivet fortlöpande gynnas och stärks av insatser, påverkansarbete och kompetensutveckling som betalas med hjälp av Bonus – pengar från avtalslicenser.

Så vad är avtalslicenser? Enkelt uttryckt handlar det om en laglig möjlighet till kopiering, där upphovspersonen fortfarande får ersättning för sitt arbete. Avtalslicensen är ett tillägg till upphovslagen som tillåter bland annat skolor att kopiera original som de köpt. Utan avtalslicensen vore skolorna tvungna att köpa varje notblad i original  för att kunna dela ut ett och ett till eleverna. Nu köper man istället originalet, och avtalslicensen som ger rätt att kopiera. 

Organisationen Bonus Copyright Access bevakar upphovspersoners rättigheter i frågan om avtalslicens, förhandlar avtal och licensierar rättigheter kollektivt för medlemsorganisationernas (däribland Skaps) räkning.

Licenspengarna betalas, när så är möjligt, till upphovspersonen bakom originalet. Det förutsätter underlag från den som kopierat – ett underlag som anger vad som kopierats och hur många gånger.

I de fall underlag saknas går licenspengarna istället till hela kollektivet, i form av Skap-initierade utbildningsinsatser, kompetensutveckling, påverkansarbete med mera, som gynnar kollektivet som helhet. Inga medel sparas, hela Bonuspotten används under året och kommer upphovspersonerna till del.

Bonuspengarna är en möjlighet att stärka kollektivet och säkra återväxten. Ett par exempel på hur pengarna använts under de senaste åren är det påverkansarbete vi driver för en starkare upphovsrätt, juridisk och ekonomisk rådgivning till upphovspersoner och andra utbildningar. Det är ett utmärkt sätt att bidra till kollektivets återväxt och fortlevnad.

I framtiden kommer det med största sannolikhet bli lättare att med hjälp av digitala kopior och tjänster se vad som kopierats och exakt i vilken omfattning. Då kan också licenspengarna i mycket högre utsträckning betalas ut direkt till enskilda upphovspersoner. Idag finns ännu ingen digital tjänst som kan säkra underlag från varje enskilt kopieringstillfälle, men Skap är med och driver utvecklingen i kontakt med en rad olika digitala tjänster.

Skaps mål för framtiden är att varje enskild upphovsperson ska få ersättning från just sitt kopierade material. Men tills möjligheten finns att säkra underlag från varje kopiering så är det mest rimliga och rättvisa att låta Bonuspengarna gynna hela kollektivet.

Fakta Bonus Copyright Access
• Upphovsrättsorganisation utan vinstintresse
• Verkar på uppdrag av 14 organisationer på litteratur-, press-, bild- och not-området 
• Licensierar upphovspersonernas och utgivarnas upphovsrättigheter
• Uppdrag: 
– Att bevaka upphovspersoners, förlags och utgivares rättigheter med anledning av upphovsrättslagens regler om avtalslicens
– Att förhandla avtal och licensiera rättigheter kollektivt för medlemsorganisationernas räkning
• Avtalen ger skolor, företag, myndigheter och organisationer rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material