CORONA EKONOMISK HJÄLP LATHUND

Senaste uppdatering: 21 januari 2021

Stim:
Information om offentliga stödåtgärder för dig som är Stimansluten

Korttidspermittering
 • Anställd går tillfälligt ned i arbetstid med 20%, 40%, 60% eller 80% av lön enligt förslag.
 • Utan kollektivavtal måste 70% av de anställda godkänna permitteringen, annars via facket. 
 • Arbetsgivaren ska ha drabbats av allvarliga och tillfälliga svårigheter pga Corona.
 • Krav på anställning i minst 3 månader. Även företagarens familj är inkluderad under 2020.
 • Första avstämningen för dem som beviljats stöd fr 16 mars ska nu rapporteras in till Tillväxtverket med start 200616 och senast 200630. Läs mer här. Ansökan om utökat stöd sker i samband med avstämningen.
 • De bolag som erhållit stöd för korttidspermittering anses – om utdelningar görs efter 16 mars 2020 – ha påverkat sin rätt till detta stöd. Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär enligt Tillväxtverket en presumtion för att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då upp till företaget att visa att förutsättningar för stöd finns.
 • Koncernbidrag inget hinder: Tillväxtverket förtydligar att koncernbidrag för 2019 som beslutas 2020 inte ska utgöra hinder för stöd för korttidspermittering. För bolag med brutet räkenskapsår gäller bedömningen för koncernbidrag som avser räkenskapsår fram till den 16 mars 2020.
Nytt förslag om förtydliganden avseende utdelning ur bolag

Regeringen föreslår tydligare regler när det gäller vinstutdelning och rätten till stöd. Enligt regeringens förslag har en arbetsgivare inte rätt till stöd om arbetsgivaren beslutat om eller verkställt vinstutdelning under:

 • stödperioden
 • 2 månader före stödperioden
 • 6 månader efter stödperioden

Tillväxtverket har meddelat att kontroller av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar under 2020 kommer att göras utifrån Regeringens nya förslag.

Nytt förslag om jämförelsemånad

För den arbetsgivare som tidigare sökt korttidspermitteringsstöd och vill förlänga perioden, så ska samma jämförelsemånad gälla som vid tidigare ansökan. För den arbetsgivare som söker om stöd för första gången föreslår Regeringen att jämförelsemånaden ska vara september 2020. Denna förändring föreslås träda i kraft från 15 februari 2021 men tillämpas retroaktivt från 1 december 2020.

Regeringen beslutade den 26/11 att åtgärden förlängs för att även omfatta till som längst 30 juni 2021. Den tidigare gränsen på nio månaders sammanlagd permitteringsperiod förlängs med maximalt 7 månader. Under januari-mars blir subventionen som tidigare 75% och under april-juni sjunker den till 50%. En striktare kontroll kommer att genomföras.

Period: 16 mars 2020 upp till 6 månader med 20%, 40%, 60%. 80% gällde för perioden fr o m 200501 t o m 200731och föreslås även gälla 210101-210331.
För vem: Alla – dock ej ägare i EF, HB, KB.
Ansök hos: Tillväxtverket

Anstånd med inbetalning av skatter och moms
 • Anstånd AGI och moms för 3 månader (ej årsmoms) under perioden 2020-01 – 2020-09. Lån från staten, ränta motsvarar 3.1%. Ska återbetalas direkt efter anståndsperioden.
 • Skatter och moms ska redovisas på ordinarie datum, endast betalningar kan göras senare.
 • Kan ej sökas av företag som var på obestånd före Corona.

NYTT FÖRSLAG INKOMMET 201109
– De bolag som har ansökt om anstånd med skatter får enligt förslaget en möjlighet att ansöka om förlängning med ytterligare ett år för de anstånd man redan fått.

– Möjligheten till förlängning gäller även retroaktiva anstånd. Kostnaden för ett förlängt anstånd beräknas motsvara en avdragsgill årsränta om 4,6%.
Förslag har inkommit om att anstånd ska kunna medges för totalt 6 perioder mot 3 i tidigare anståndsregler. För moms som redovisas per kvartal blir det möjligt att söka anstånd för två kvartal.

Period: 7 april 2020 men gäller retroaktivt från 1 januari 2020 – Ansökan kan göras för period t o m 200930. Ansökan kan göras retroaktivt, men anstånd gäller högst 12 månader från ordinarie redovisningsdag. Anståndsavgift om 0,2 % tas ut från månad 7 efter beviljat anstånd.
För vem: Alla
Ansök hos: Skatteverket

Slopat karensavdrag

Den enskilde löntagaren får ett vanligt karensavdrag på sin lönespecifikation och ansöker själv hos Försäkringskassan om återbetalning som sker med 700 kr brutto per person och sjukdomstillfälle. Återbetalning 810 kr från 210101 (tidigare 804 kr) brutto per person och sjukdomstillfälle.

Period: 7 april 2020 men gäller retroaktivt från 11 mars till och med 30 april enligt nytt beslut
För vem: Alla – dock ej ägare i EF, HB, KB
Ansök hos: Försäkringskassan

Kompensation för sjuklön

Staten kommer 1/8 2020 – 30/4 2021 ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader. Förslaget om förlängning till 210430 är ännu ej beslutat.

Under april-juli fick arbetsgivare full kompensation för hela sjuklönekostnaden. Under augusti-december lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del de överstiger följande belopp:

Sjuklönekostnad – Total lönekostnad per månad
0,35% högst 250.000 kr
0,63% 250.001 kr – 500.000 kr
0,77% 500.001 kr – 1.000.000 kr
0,86% 1.000.001 kr – 1.667.000 kr
1,07% över 1.667.001 kr

Slopat krav på läkarintyg
 • Kravet på läkarintyg för sjukdag 8-14 slopas. 
 • Gäller oavsett sjukdom eller smitta
 • Förlängt för de anställda – gäller upp till dag 21 av sjukperioden (ingen skillnad för företag)

Nytt 201211: Nu backar Försäkringskassan från kravet på läkarintyg från dag 8 resp 15 för VAB respektive sjukpenning. Under perioden 201215-210131 gäller läkarintyg från dag 22 i båda fallen. Smittbärarpenning kräver fortfarande läkarintyg från dag 1 men här finns också ett förslag om lättnader – dock måste regeringen först genomföra en förordningsändring.

Period: från 30 mars avseende sjuklön, VAB från 19 mars. Förlängs enligt beslut till 20201231
För vem: Alla anställda

Statlig företagsakut

Staten går in med en garanti på 70% för nya lån från bankerna till företag. Max 75 Mkr per bolag. Banken hanterar kreditbedömning. Ska ej användas för bonusar och utdelningar enligt staten.

Period: 1 april – 31 december – sista ansökningsdag 201218
För vem: Alla
Ansök hos: Banken

Periodiseringsfonder
 • Företag ges möjlighet att sätta av upp till 100% av vinsten för 2019 (max 1 Mkr) till periodiseringsfond att utnyttja mot förluster de kommande 6 åren. Därigenom blir hela vinsten skattefri i år och det blir då möjligt att upprätta en ny s k Preliminär Inkomstdeklaration och få tillbaka F-skatter inbetalda under år 2019 (OBS: gäller ej den del av F-skatt som ska täcka andra skatter t ex fastighetsskatt, löneskatt etc) Detta kan göras retroaktivt i upp till 6 år.
 • Nu dags att ansöka om rätt F-skatt för 2021. Görs via Skatteverkets hemsida med e-legitimation i tjänsten Preliminär Självdeklaration. Om man också ser att resultatet 2020 verkar bli annat än det man betalat F-skatt för under året kan man även ändra detta nu.

Period: Bokslut 2019
För vem: Endast ägare av EF och HB/KB
Ansök hos: I inkomstdeklarationen

Vilande bolag vid arbetslöshet

Regeringen föreslår att företag som läggs vilande om en företagare blir arbetslös under 2020 ska undantas från regeln att ett företag bara får läggas vilande en gång under en period av fem år. Därmed ökas möjligheten till A-kasseersättning.

En företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Det innebär att det blir tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

NYTT FÖRSLAG INKOMMET 201109
Enligt ett nytt förslag ska regeln om undantag från 5-årskarensen för vilande bolag även gälla år 2021.

Period: Riksdagens förordningsändring till och med 31 december 2020.
För vem: Ägare av EF och HB/KB
Ansök hos: Skatteverket & Försäkringskassan.

Helårsmoms

Helårsmoms som ska redovisas under denna tidsperiod kan man få anstånd för att betala ett år senare.

Period: 191227 – 210117
För vem: Alla bolag med helårsmoms, dvs omsättning på max 1 mkr
Ansök hos: Skatteverket

Årsredovisning

I årsredovisning för bokslut som avslutats innan pandemin tog fart men där årsredovisning lämnas efter att pandemin brutit ut krävs nu en not om Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut med information om hur verksamheten drabbas av Corona-pandemin under år 2020 och framåt.

I årsredovisning för bokslut som avslutats efter att pandemin tagit fart ska effekterna av Coronapandemin stå i förvaltningsberättelsens avsnitt Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt en not om Händelser efter räkenskapsårets utgång.

Period: Avs bokslut som avslutats innan pandemin tog fart
För vem: Aktiebolag

Byte av redovisningsperiod/-metod

Möjligheterna utökas för bolag att byta redovisningsperiod för moms och redovisningsmetod – avser speciella fall.

För vem: Verksamheter med omsättning upp till 3 mkr
Ansök hos: Skatteverket

Bolags- och föreningsstämmor

Lättnader för röstande föreslås, t ex ökade möjligheter till poströstning, fullmakter mm. Dessa regler har även införts för ekonomiska föreningar, Brf och Hrf. Lagen om dessa lättnader har 201215 förlängts till att gälla t o m 211231.

Period: 15 april 2020 – 31 december 2021
För vem: Alla aktiebolag och föreningar samt Ek. för, Brf, Hrf
Ansök hos: Lagstiftning

Regeringens Omställningsstöd

Den 30 april 2020 presenterade Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett förslag om att införa ett direkt omsättningsstöd till de verksamheter som förlorat mycket av sin omsättning under mars och april till följd av situationen med det nya coronaviruset. Detta beslutades sedemera och har genomförts.

Den 16 oktober beslutades att genomföra tilläggsförslaget om att förlänga stödet för att även gälla perioderna maj & juni-juli 2020. Ersättning betalas ut med 75% av det procentuella omsättningstappet beräknat på företagets fasta kostnader enligt specifikation från Skatteverket. Ansökan görs hos Skatteverket från 201019 till 201130 enligt beslutet.

NYTT FÖRSLAG INKOMMET 201109

Enligt nytt förslag ska Omställningsstödet förlängas t o m 210228. Omsättningstapp på mer 30% jämfört med samma period 2019 (ej 2020!) är kravet för att kunna få stödet. Omsättningsstödet blir under denna period 70% av vissa fasta kostnader men för mindre företag är stödet 75% av dessa kostnader. Ändringarna föreslås träda i kraft 210301 men tillämpas retroaktivt.

Enligt nytt beslut ska detta stöd förlängas för att även omfatta augusti-oktober 2020, samt perioden november-december. För augusti-oktober krävs då en 40%-ig omsättningsminskning jämfört med föregående år. För november-december krävs en 30%-ig omsättningsminskning jämfört med föregående år. Maximalt belopp som kan utbetalas är 30 Mkr för maximalt 70% av fasta kostnader.

De nya perioderna föreslås träda i kraft den 15 februari och ska kunna ansökas om hos Skatteverket fram till 31 mars 2021.

OBS – sista ansökningsdag 201130 för perioderna maj och juni-juli.

Period: mars – juli 2020.
För vem: Alla med F-skatt, omsättning minst 250 tkr föregående räkenskapsår.
Mars – maj: högst 75 mkr / företag, juni – juli högst 8 mkr / företag (hittills)
Ansök hos: Skatteverket

Kompensation av egenföretagare vid sjukfrånvaro

För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med 804 kr per dag till alla, oavsett vald karens.

Period: 11 mars – 30 april 2021
För vem: Ägare av EF/HB/KB med F-skatt
Ansök hos: Försäkringskassan

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Antällda som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats behöver inte betala förmånsskatt för det. Syftet är att minska smittspridningen genom att underlätta för att ta sig till sin arbetsplats utan att åka med kollektivtrafik. Skattefrihet ska även gälla för gåvor för upp till 1.000 kr per anställd (per år). Det här ska gälla utöver de skattefria gåvor som redan finns som exempelvis julgåvor. Skattefriheten för dessa gåvor föreslås gälla från juni och året ut. Om gåvornas sammanlagda värde överstiger 1.000 kr ska endast den överskjutande delen tas upp till förmånsbeskattning. Kravet är att alla anställda omfattas av gåvan.

Enligt nya besked ska man därmed kunna ge sina anställda en julgåva om maximalt 1.450 kr inklusive moms detta år – förutsatt att man inte givit annat under året. Detta gäller dock inte enskilda näringsidkare eller delägare i HB/KB.

Period: 1 april respektive 1 juni – 31 december 2020
För vem: Alla bolagsformer med anställda
Ansök hos: Egna lönesystemet

Covid-19-testning skattefri förmån

Det finns inte någon generell skattefrihet för anställda när en arbetsgivare bekostar olika hälsotester och provtagningar för att konstatera och utesluta sjukdomar. Men eftersom Covid-19 betraktas som en samhällsfarlig sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig bör provtagningen omfattas av skattefriheten för förebyggande behandling. Arbetsgivaren behöver därför inte förmånsbeskatta personal för testning av Covid-19.

Lättnad för moms på kundförlust

Med anledning av många företags svårigheter att betala sina leverantörsfakturor ger nu Skatteverket en tillfällig lättnad på kraven för att få tillbaka momsen på ej betalda kundfakturor. Om följande villkor är uppfyllda får man sätta ned beskattningsunderlaget oavsett om konkurs är konstaterad eller ej:

 • Köparen är en beskattningsbar person
 • Fakturan utfärdas mellan 200201 och 201231
 • Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning
 • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
 • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap

Om säljaren senare får delvis betalt är den skyldig att redovisa moms på denna del. Kom ihåg denna lättnad inför redovisningen av moms för kvartal 3 201112! För dig med månadsmoms gäller samma regler.

Period: 200201-201231

Skatteregler vid hemarbete i coronatider

När många arbetar hemifrån uppstår nya skattefrågor. Om t ex arbetsgivaren står för skrivbord, kontorsstol etc som behövs för att arbetet ska kunna utföras i den anställdes hem, så får bolaget initialt avdrag för både kostnaden för inköpet (oavsett om den köps in av bolaget eller som ett utlägg av den anställde) och den ingående momsen. Ingen förmån uppstår för den anställde vid inköpet. Om arbetet efter en tid återgår till att äga rum på den ordinarie arbetsplatsen, så ska den anställde förmånsbeskattas för marknadsvärdet på möblerna om dessa står kvar hos den anställde och inget mer hemarbete ska utföras. Om arbetsgivaren INTE betalar för möbler som köps in för ändamålet kan den anställde yrka avdrag i sin privata deklaration för kostnaden för den del som överstiger 5.000 kr inklusive moms.

Kulturdepartementets nya förslag för hösten

Kulturminister Amanda Lind kom 2/10 med beslut om hur det stödpaket som ska gå till kulturen om 1,5 miljarder kronor. Den största delen av krisstödet kommer fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden. Dessa krisstöd har nu börjat beslutas och betalas ut. I samband med vissa utbetalningar uppstår nya skattefrågeställningar. Skatteverket och andra instanser arbetar med att ta fram riktlinjer kring dessa.

Regeringens förslag om omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Den 9 september presenterade regeringen ett förslag om stöd till enskilda näringsidkare om 3,5 miljarder kronor för år 2020. Detta ska korrespondera med det s k omställningsstödet som ges till andra bolagsformer samt kompensera för att man i enskilda firmor inte kunnat ta del av korttidspermitteringar m fl stöd, som inte riktat sig till denna bolagsform. Förslagets innebörd är: Omsättning 2019 minst 200 tkr ex moms – OBS att det är omsättning – ej resultat!

Tre jämförelseperioder:

 1. mars-april 2020 – krav på 70% minskad omsättning – maxersättning 48.000 kr
 2. maj 2020 – krav 60% minskad omsättning – maxersättning 24.000 kr
 3. juni-juli 2020: krav 50% minskad omsättning – maxersättning 48.000 kr
  Ersättning föreslås om 75% av dokumenterat omsättningstapp

Stödet kommer att kunna sökas via Boverket och beslutas av den Länsstyrelse där bolaget har sitt säte. På Boverkets hemsida finns nu länk till ansökningsblanketten. Stödet betalas sedan ut via Boverket. Ansökningstiden startade 201110 och tjänsten är öppen t o m 210131.

Det har också beslutats om en förlängning avseende detta stöd – förlängningen avser augusti – oktober. För att ta del av stöd för denna period krävs en 40%-ig minskning av omsättningen jämfört med föregående år för hela perioden. Ersättning ges med maximalt 70% av omsättningstappet och maximalt 72.000 kr per firma. Ansökan görs separat.

Nu har även beslut kommit om att det blir ytterligare en period för detta stöd – nu för november-december. För denna period krävs en 30%-ig minskning av omsättningen jämfört med föregående år för hela perioden. Ersättning ges med 90% av omsättningstappet.

Regeringen föreslog 201127 att sänka omsättningsgränsen för detta stöd till 180.000 kr för perioden november-december. Den gamla gränsen på 200.000 kr kvarstår för de tidigare perioderna. Beslut väntas komma i början av 2021.

Omsättningsstöd och A-kassa går ej att kombinera för samma period
Det har framkommit förtydliganden om att den sökande inte får ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning för den period som ansökan avser.

 • Stödet betalas sedan ut via Boverket.
 • Det som är ny information är att Boverket och Länsstyrelserna nu i veckan gått ut med information om att Regeringen ännu inte fattat beslut i denna fråga. Ingen prognos finns.
 • Anledningen till att beslutet dröjer är den omfattande mängd remiss-svar som inkommit.

Här finns hela pressmeddelandet

Nytt förslag 201221
Regeringen föreslog 201221 att omsättningsstödet förlängs till att gälla även för januari-februari 2021. Omsättningsstödet blir 90% av omsättningstappet jämfört med motsvarande period 2019 och max 48.000 kr för denna period. Kan sökas av enskilda näringsidkare med omsättning över 180.000 kr under år 2019. Föreslås träda i kraft 210301 men ska tillämpas retroaktivt.

Period: 10 november 2020 – 31 januari 2021
För vem: Enskilda firmor

Tillfälligt utvidgat Växa-stöd

Finansdepartementet föreslår en tillfällig utvidgning av Växa-stödet för perioden 20210701-20221231. De bolag som anställer sina första två personer kan få växa-stöd avseende nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Detta gäller även bolag som har en anställd och under perioden anställer nr 2. Detta gäller även för aktiebolag där endast en aktieägare tidigare tagit ut lön och nu anställer sin första ”externa” person.

Period: 1 juli 2021 – 31 december 2022
För vem: Enskilda firmor, aktiebolag och handelsbolag

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för personer mellan 19 och 23 år

Finansdepartementet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag innebärande att unga som fyllt 18 år men ej 23 år kan anställas till en lägre arbetsgivaravgift från 20210401. Arbetsgivaravgiften föreslås bli 19,73% istället för den nuvarande fulla arbetsgivaravgiften som är 31,42%. Rabatten gäller ersättningar upp till 25.000 kr per månad.

Period: 1 januari 2021 – 31 mars 2023
För vem: Enskilda firmor, aktiebolag och handelsbolag

Tillfällig skattereduktion för investeringar

Investeringstakten för företag minskar och för att stimulera till nya investeringar föreslår regeringen en tillfällig skattereduktion för investeringar under år 2021. Skattereduktionen föreslås uppgå till 3,9% av anskaffningsvärdet på inventarier anskaffade under 2021 och räknas av från inkomstskatten för inventarier som anskaffas 2021 och behålls i verksamheten över bokslutet 2022 i bolaget 2023 oavsett bolagsform. Mer detaljer kommer längre fram.

Period: 1 januari 2021 – 31 december 2021
För vem: Enskilda firmor, aktiebolag och handelsbolag

Nationella företagsakuten

Tillväxtverket finansierar en rådgivningsfunktion för hårt drabbade företagare under Corona-pandemin. Länk till den s k nationella företagsakuten finns här.
Även regioner och kommuner har tagit fram olika sorters rådgivning och åtgärder. Sök dessa på din hemregion/kommun.

För vem: Enskilda firmor, aktiebolag och handelsbolag