A–Ö

Viktiga musikbransch, upphovsrättsorganisationer, begrepp och uttryck – ur svenska musikskapares perspektiv. Har du förslag på någon eller något som borde vara med? Maila oss på info@skap.se. Hos Stim hittar du även en uppdaterad och överskådlig lista över utländska upphovsrättsorganisationer för musik.

A

AEPO – ARTIS
The Association of European Performers’ Organisations
Icke vinstdrivande organisation som representerar 36 europeiska insamlingsorganisationer för utövare. Huvuduppdraget är att stärka och skydda utövarnas rättigheter.

Aggregator
Ett företag som hjälper musikskapare att få ut sin musik på digitala musiktjänster.
En aggregator kan hjälpa musikskapare att få ut musiken på t ex Spotify eller Apple Music, om man inte är ansluten till ett skivbolag som gör detta åt en. Det behövs eftersom man oftast inte kan ladda upp musiken direkt till streamingtjänsterna. Vanligtvis betalar man en liten avgift och aggregatorn får även en liten del av intjänade royalties.

ALB
Statens arkiv för ljud och bild, numera del av SMDB.

AIMP
Association of Independent Music Publishers
En branschorganisation vars medlemmar inkluderar bland annat oberoende musikförlag. AIMP utbildar musikförlag och andra aktörer om aktuella branschtrender och plattformar, bland annat genom information och forum för diskussioner kring utmaningar och problem för musikförläggare med flera.

AMA
All Music Agency – musikerförbundets faktureringsservice.
Faktureringstjänst för musiker och artister som inte har företag eller F-skattsedel.

AMRA
American Music Rights Association
Global insamlingsorganisation som genom att minska antalet mellanhänder underlättar insamling av ersättning från streamingtjänster till låtskrivare och upphovspersoner. På så sätt kan låtskrivare och upphovspersoner få mer betalt, snabbare.

Användargenererat innehåll
Innehåll som skapats av en digital plattforms användare.

Arrangör
Musikskapare som arrangerar musik som de själva eller andra skapat.

Artistavtal
Avtal där du som artist upplåter vissa av dina rättigheter som utövande konstnär (artist) till ett skivbolag, som därigenom får en exklusiv rätt (och skyldighet) att spela in och kommersialisera dina artistprestationer. Läs mer här.

ASCAP
American Society of Composers, Authors and Publishers
En amerikansk icke-vinstdrivande organisation som skyddar medlemmarnas musikaliska upphovsrätt genom att övervaka offentliga framföranden av deras musik, och kompensera upphovspersonen därefter. Kan liknas vid Stim.

Avtalsfällor

B

BIEM
Bureau International de l’Edition Mécanique
Internationell organisation som samordnar lagstadgade licensavtal mellan olika länder. BIEM administrerar mekaniska rättigheter och säkerställer betalning av royalty till skapare av bland annat musikaliska verk, som kan reproduceras på CD, DVD eller på digital väg, som nedladdningar. Medlemmar i BIEM är kompositörer, författare och förläggare. 

Black Box
Royalties/inkomster som ingen gör anspråk på, och där upphovspersonen inte kan spåras. Det kan handla om musikskapare vars musik spelas internationellt, men som inte är signade hos ett förlag med internationell representation.

Blanket License
En typ av licens som utfärdas av en upphovsrättsorganisation. Licensen tillåter användaren (ofta en radiokanal, en butik eller restaurang som spelar bakgrundsmusik, eller liknande) att spela eller framföra alla kompositioner från alla utgivare som representeras av den organisationen. Användaren betalar vanligtvis en årlig avgift som gör det möjligt för dem att använda alla licensierade låtar utan begränsning.

BMU
British Musicians Union
Intresseförening som representerar över 32 000 brittiska musikers rättigheter inom alla sektioner av musikindustrin.

Bonus Copyright Accesss
Ekonomisk förening som består av 15 rättighetshavande branschorganisationer. Läs Skaps guide här.

Bildupphovsrätt
Organisation för professionella bildskapare. Bildupphovsrätt ska främja bildskapares ekonomiska och upphovsrättsliga intressen. De samlar in ersättning för medlemmarnas räkning när deras verk används i t ex böcker,  tidningar eller på hemsidor. 

C

CAE
Ett niosiffrigt nummer som fram till 2001 hjälpte rättighetsorganisationer att identifiera skyddade verk.

CISAC
Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs
CISAC är en icke-statlig organisation som jobbar för att globalt skydda kreatörers rättigheter och främja deras intressen inom områdena musik, ljudvisualisering, drama, litteratur och visuell konst. CISAC förespråkar ett starkt upphovsrättsligt skydd.

Collapsed Copyright
Term använd för att uttrycka att en upphovsperson äger och kontrollerar all sin egen upphovsrätt och originalinspelningar.

CMO – Collective Management Organization (ibland Collecting Society)
Ett begrepp som på svenska kallas förvaltningsorganisation för upphovsrätt. Samlar in licensavgifter för upphovsrätt. I Sverige finns flera olika förvaltningsorganisationer som representerar olika typer av upphovspersoners rättsliga och ekonomiska intressen. Exempel på sådana organisationer är Stim som fördelar insamlade avgifter till låtskrivarna, SAMI som fördelar pengar till artister och utövare på inspelad musik och IFPI som samlar in pengar till de som äger masterinspelningen (vilket vanligtvis är ett musikbolag, men också kan vara artisten själv om man äger sin egen master).

Copyswede
En förvaltningsorganisation bestående av fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Förutom att licensera vidareanvädning av tv- och radioproduktioner, där de insamlade pengarna fördelas och betalas ut till upphovspersoner, sköter Copyswede även det svenska kompensationssystemet för privatkopiering.

Co-writer/medkompositör
Person som bidrar till ett verk utöver dess upphovsperson.

D

DMCA
Digital Millennium Copyright Act
En amerikansk upphovs- och immaterialrättslag som syftar till att bland annat hindra demontering av skyddat material. Lagen förbjuder också metoder för att kringgå skyddsmekanismer (som DRM, Digital Rights Management) på upphovsrättsskyddat material. Hela lagen finns att läsa här.

DJBFA  
Komponister og Sangskrivere (Danmark)
Dansk fack- och branschorganisation för musikskapare, med syfte att bevaka låtskrivares och kompositörers fackliga och ekonomiska intressen.

DMF
Danska musikerförbundet
Fackförening som representerar musiker i Danmark. 

DPA
Danske Populær Autorer
Dansk intresseorganisation som arbetar för låtskrivare, kompositörer, producenter och textförfattares villkor och regler.

E

ECSA
European Composer and Songwriter Alliance
Europeisk samarbetsorganisation för nationella intresseorganisationer. ECSA består av 36 intresseorganisationer för kompositörer och låtskrivare i 29 europeiska länder. ECSAs mål är att försvara och stärka musiker rättigheter på nationell, europeisk och internationell nivå. Skap och FST representerar Svenska upphovspersoners intressen i ECSA.

EMC
European Music Council
Paraplyorganisation för det europeiska musiklivet. EMC arbetar både lokalt och internationellt, och strävar efter att framhäva musikens och kulturens roll i den politiska och samhälleliga utvecklingen av ett fredligt och integrerande Europa.

EMS
Elektronmusikstudion
Inspelningsstudio i Stockholm som drivs av Statens musikverk. Studion har funnits sedan 1964 och är ett center för svensk elektroakustisk musik och ljudkonst.

ExMS
Export music Sweden
Organisation för assistans vid export av svensk musikproduktion. Arbetar för att stärka det svenska musikvarumärket internationellt. Bland annat ger ExMS rådgivning, håller seminarier och stöttar den svenska musikbranschen med kunskap och information. Man har även en stark närvaro vid olika branschmässor, festivaler och andra tillställningar för att ge svensk musik större exponering internationellt.

F

Fair Use
Samlingsbegrepp som handlar om begränsningar och undantag i upphovsrätten. Användningen av upphovsrättsligt material kan i vissa fall inte begränsas av upphovspersonen, om användningen kan anses vara ”fair use”. Kommer egentligen från amerikansk lagstiftning, men liknande inskränkningar finns även i svensk upphovsrätt. Se citaträtten i 22 § och 23 §.

FIA
The International Federation of Actors
FIA är en global federation som samlar fackföreningar som representerar professionella artister, som sångare, dansare och skådespelare. FIA har 90 medlemsorganisationer i över 60 länder världen runt.

FIM
International Federation of Musicians
En internationell facklig organisation för yrkesmusiker. Huvudsyftet är att skydda och främja ekonomiska, sociala och konstnärliga intressen hos musiker som representeras av medlemsförbunden. FIM består av 70 medlemsorganisationer i 60 länder.

FSJ
Föreningen Sveriges Jazzmusiker

FST
Föreningen Svenska Tonsättare
FST representerar professionella konstmusikaliska tonsättare och tillvaratar deras juridiska, ekonomiska och sociala intressen. De verkar även för att stärka den musikaliska mångfalden, spridning av av svensk musik såväl inrikes som utrikes, arbetar för ett jämställt musikliv samt för att främja svensk musikkultur.

FTT
Félag Tónskálda og Textahöfunda (Island)
Förening för kompositörer och textförfattare – Islands motsvarighet till Skap.

Förlagsavtal
Ett förlagsavtal sluts mellan en upphovsperson och ett musikförlag, och innebär att upphovspersonen överlåter rättigheterna till ett verk till förlaget så länge som förlagsavtalet gäller. När förlagsavtalet går ut, går rättigheterna tillbaka till upphovspersonen. Läs mer om förlagsavtal här.

Förläggande
(Eng: Publishing)
Skydd och promotion av upphovsrätt samt insamling av de royalties den genererar.

Förskott
Betalning en musikskapare får när hen skriver under ett publishingavtal. Betalas genom avdrag på kommande royalty. På engelska talar man ofta om så kallat ”recoupable advance”, dvs ett förskott som ska betalas tillbaka. Det finns dock olika typer av förskott och variationer kring hur de ska återbetalas, vilket regleras i det avtal man har. Ibland görs fullt avdrag på intjänade royalties innan man själv börjar tjäna royalties, men i vissa fall kan man även bli fullt återbetalningsskyldig, exempelvis om skivan skulle sälja väldigt dåligt eller om musikskaparen levererat en dålig produktion.

G

GEMA
The Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
Tysk förvaltningsorganisation som på uppdrag av regeringen förvaltar ersättning för utföranderättigheter och mekaniska rättigheter för musikaliska verk från de kompositörer, textförfattare och utgivare som är medlemmar i organisationen.

GESAC
European Grouping of Societies of Authors and Composers – paraplyorganisation för Europeisk kollektiv förvaltning.
Paraplyorganisation för europeisk kollektiv förvaltning. GESAC arbetar för att tillgängliggöra kreatörers verk samt att kreatörer får rättvist betalt när verken används.

GLF
Grammofonleverantörernas förening
Syftar till att främja svensk musikindustri. Organisation som representerar svensk musikindustri. Har sedan 1975 sammanställt och publicerat den officiella hitlistan för den svenska skivindustrin. GLFs medlemmar är bland andra Sony BMG, EMI Svenska AB och Universal Music Sweden. 

H

HFA
Harry Fox Agency
Amerikansk rättighets- och insamlingsorganisation. HFA utfärdar mekaniska licenser och samlar in och betalar ut mekaniska royalties till musikförlagen. HFA har över 48 000 musikförlag som klienter och utfärdar det största antalet licenser för fysiska och digitala musikformat.

I

IAMA
International Artist Managers’ Association
Organisation för artistmanagement inom klassisk musik. Hjälper bland annat sina medlemmar med ekonomisk skatteteknisk) och juridisk rådgivning.

ICE
International Copyright Enterprise
ICE är ett samarbetsbolag som ägs av Stim, brittiska PRS och tyska GEMA. De arbetar med licensiering och hantering av verkdokumentation för att göra kunna göra snabba och precisa avräkningar.

ICMP
International Confederation of Music Publishers
ICMP representerar musikförläggare internationellt. Medlemmarna är internationella musikförlag. ICMP:s uppdrag är att stärka upphovsrättsskyddet internationellt och att generellt främja branschens förutsättningar.

ICORN
International Cities of Refuge Network
Ett internationellt nätverk av städer och regioner som erbjuder skydd för textförfattare och artister som lever under hot och förtryck. ICORN arbetar för att stärka yttrandefriheten, försvara demokratiska värderingar och främja internationell solidaritet.

Ideell rätt
En upphovspersons absoluta rätt till sitt verk. Den ideella rätten är en icke-ekonomisk del av upphovsrätten. Den består av två delar: namngivningsrätt som ger upphovspersonen rätt att namngivas när ett verk används och respekträtten, som innebär att en upphovspersons verk inte får användas på ett kränkande eller respektlöst sätt gentemot upphovspersonen. I Sverige kan den ideella rätten inte upplåtas, dvs säljas eller licensieras.

IFPI
International Federation of the Phonographic Industry
En organisation för skivbolag med cirka 1400 medlemmar i 75 länder. IFPI representerar inspelningsindustrin och har 8000 medlemmar runt om i världen. IFPI jobbar bland annat för att främja inspelningsproducenters rättigheter och förvaltar också deras ekonomiska rättigheter. Se även IFPI Sverige nedan.

IFPI Sverige
Svenska musikbolags rättighets- och branschorganisation
IFPIs svenska avdelning består av de största svenska skivbolagen som tillsammans står för 95 procent av den svenska skivmarknaden. Förvaltar musikbolagens eller masterägarens ekonomiska rättigheter genom att samla in licensavgifter från musikanvändare som använder musiken kommersiellt. Beroende på nyttjandeområde betalar man antingen licensavgiften direkt till IFPI eller till SAMI, där IFPI och SAMI delar intäkterna 50/50 mellan sig innan de betalas ut. IFPI delar årligen också ut det svenska musikpriset Grammis sedan 1969.

IMC
International Music Council
IMC är ett rådgivande organ till FN-organisationen UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) och har som mål att utveckla och främja musikskapande på en internationell nivå.

Immaterialrätt
(Ofta även IP efter eng: Intellectual Property)
Övergripande begrepp för skydd för olika former av immateriell egendom som patent, varumärken och konstnärliga verk. Immateriallrätten har uppkommit genom olika konventioner och internationella överenskommelser, bland annat Bernkonventionen 1886 för skydd av litterära och konstnärliga verk. I svensk lagstiftning regleras immaterialrätten bland annat i Uppovsrättslagen och Patentlagen.

IMMF
International Music Managers Forum
Internationell paraplyorganisation för managers och artister som är sina egna managers. Arbetar för en diversifierad och rättvis bransch, samt sammanför och utbildar sina medlemmar.

Independent
Ett samlingsnamn för förlag och skivbolag som är oberoende från majorbolag. Även artister som inte är anslutna till något förlag eller skivbolag brukar oftast kallas independent. Att vara independent som artist behöver inte betyda att man gör allting själv, utan mer att man har den övergripande kontrollen över sitt skapande och artist

IPI
Interested parties information
9-siffrig identifieringskod för upphovsrätt, som används av över 3 miljoner upphovspersoner i 120 länder. Koden är unik för musikskapare och förlag. Den används bland annat vid verksregistering på Stim, så att upphovspersonerna kan identifieras och insamlade pengar betalas ut.

Ipred
Civilrättsliga sanktionsdirektivet
Europaparlamentariskt direktiv som bland annat reglerar åtgärder för bevisframtagning vid misstanke om intrång i immateriella rättigheter. Ett sådant exempel skulle kunna vara nätverksoperatörers skyldighet att lämna IP-adresser vid piratkopieringsbrott.

ISRC
International Standard Recording Code
ISRC är en unik kod som varje inspelad låt får när den ska släppas på t.ex. streamingtjänster. Koden kan man få genom sitt skivbolag eller hitta hos sig aggregator. När man registrerar sina verk hos t.ex. Stim kan koden vara bra att ha, eftersom den underlättar matchningen när Stim får in avräkningsrapporter från musiktjänsterna.

ISWC
International Standard Work Code
En unik kod för att identifiera verk och upphovsperson. Till skillnad från ISRC-koden är det inte inspelningen som ISWC identifierar, utan verket. Dock används den på ett liknande sätt: för att lättare kunna matcha identifiera upphovspersoner vid kollektiv insamling från förvaltningsorganisationer.

J

K

Katalog
En samling av verk kontrollerade av en upphovsperson eller ett förlag.

KLYS
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd
Samlingsorganisation för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. KLYS företräder cirka 30 000 yrkesverksamma konstnärer genom sina 14 medlemsorganisationer (däribland Skap) inom områden som ton, litteratur, bild, form, scen och film.

KMA
Kungliga Musikaliska Akademien
Svensk, fristående musikinstitution som instiftades av Gustav III år 1771. Akademien ska främja tonkonsten och musiklivet samt stötta utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete inom musiken.

KMH
Kungliga Musikaliska Högskolan
Svensk högskola som undervisar och bedriver forskning i musik och musikpedagogik.

Kollektiv förvaltning
När rättigheter förvaltas av t ex Stim för upphovspersoner i grupp med hjälp av gemensamma avtal, ersättningsnivåer och förhandlingar.

Konstnärsnämnden
Myndighet under Kulturdepartementet vars övergripande uppgift är att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. Konstnärsnämnden delar ut cirka 160 mkr i sökbara stipendier varje år.

Kopiosto
Finsk upphovsrättsorganisation för skapande verksamhet. Kopiosto kan beskrivas som Finlands motsvarighet till den svenska upphovsrättsorganisationen Copyswede. Bland annat licenserar man vidareanvändning av olika typer av produktioner och hanterar privatkopieringsersättningar till upphovspersoner.

KRO
Konstnärernas Riksorganisation
Förbundet företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. KRO jobbar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.

Kulturrådet
Äv. Statens kulturråd. Myndighet under Kulturdepartementet, som har till uppgift att följa utvecklingen inom kulturen och ge regeringen ett samlat underlag för den statliga kulturpolitiken.Kulturrådet har ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet delar årligen ut 2.5 miljarder i bidrag till bland annat bibliotek, museer, musik, teater och nationella minoriteters kultur.

L

Licens
Ett avtal som ger innehavaren upphovsrättsligt tillstånd att använda ett verk för ett specifikt ändamål.

LKFU
Lagen om kollektiv förvaltning om upphovsrätt
Bygger på ett EU-direktiv och har till syfte att huvudsakligen reglera förvaltningsorganisationers skyldigheter. Syftet med lagen är bland annat att garantera insyn i verksamheten för förvaltningsorganisationernas medlemmar och rättighetshavare, samt att aäkerställa att den ersättning sällskapen samlar in hanteras ansvarsfullt.

M

Majorbolag
Skivbolagen Universal, Sony och Warner är de största skivbolagen, varför de kallas för Majorbolag. Tidigare var dessa fyra stycken, och kallades då ”Big Four”. Den fjärde var EMI, som splittrades och köptes upp av Universal, Sony och Warner. Skivbolag som inte är Majorbolag brukar kallas indie-bolag.

Managementavtal
Syftar till att reglera villkoren för relationen mellan kompositör/artist och en tilltänkt manager, i dennes representation av dig i musikbranschen. Läs mer här.

Master
Originalinspelning, oavsett medium. Ofta talas det om att ”äga” sin masterinspelning. Genom att äga sin master kan man ha större kontroll över hur den används och på så sätt får man även full tillgång till de ekonomiska rättigheterna som kommer med nyttjande från tredje part. Sådana nyttjanden kan vara användning i reklam, film eller sampling. Den som äger mastern har alltså rätt att licensera den till sådana användningsområden, även utan artistens eller andra rättighetshavares godkännande.

MCPS
Mechanical Copyright Protection Society
Brittisk förvaltningsorganisation som samlar in mekaniska ersättningar för upphovspersoner såsom låtskrivare och förlag. Med mekaniska ersättningar avses huvudsakligen musik som spelats in och återgetts fysiskt, på exempelvis cd eller vinyl, men gäller även digital albumförsäljning.

Mekaniska andelar
Den ersättning du får när din musik har spelats in på något sätt, till exempel på cd, mp3, dvd eller film.

MIDEM
Årligt musikbranschevenemang i Cannes, Frankrike.

MMA
Music Modernization Act
Amerikansk lagstiftning från 2018 som syftar till att modernisera upphovsrättsrelaterade frågor för musik och ljudinspelningar på grund av nya former av teknik, exempelvis digital streaming.

MMF
Music Managers Forum
Världens största professionella medlemsorganisation som representerar managers. Organisationens syfte är att utbilda, informera och representera brittiska managers. MMF erbjuder även ett nätverk där managers kan byta erfarenheter och information med varandra.

Music Supervisor
(Ibland även ”Musikläggare”) person som ansvarar för musik som placeras i filmer, tv, reklam och tevespel.

Musikalliansen
Arbetsgivare för frilansande utövare inom musikområdet. Statligt stöttad organisation vars huvudsyfte är att erbjuda frilansande musiker en alternativ anställningsform som minskar gapet mellan en tillsvidareanställning och frilansverksamhet. Musikalliansen stödjer även frilansande musiker genom kompetensutveckling, seminarier och samarbeten med andra aktörer på musikområdet.

Musikcentrum
Riksförbund som samordnar artistförmedling och musikpolitiskt arbete. Förbundets verksamhetsmål är bland annat att stärka frilansmusikers arbetssituation, representera sina medlemsföreningar på nationell och internationell nivå samt att stötta sina medlemsföreningar genom att genomföra olika typer av projektarbeten inom varierande områden.

Musikerförbundet
Fackförbundet för dig som jobbar med musik. LO-anslutet förbund som representerar musiker och artister i Sverige och verkar för förbättrade upphovs- och arbetsrättsliga villkor.

Musikindustrin
Nyhetssajt som bevakar svensk musikbransch i samarbete med IFPI Sverige och Musikförläggarna.

Musikförläggarna
Branschorganisation för musikförlag. Musikförläggarna driver frågor som rör förlagen och förlagens anslutna upphovspersoner inom områden som kontakt med beslutsfattare, myndigheter och media. Organisationen utbildar och vägleder sina medlemmar inom t.ex. upphovsrätt och synk. Tillsammans med Bonus Copyright Access förvaltar Musikförläggarna även ersättning för noter och sångtexter som kopieras (som oftast används inom utbildning eller på arbetsplatser).

Musiksverige
Intresseorganisation som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor under de tre fokusområdena upphovsrätt, musikexport och utbildningsfrågor. Musiksveriges uppdrag är att ge den svenska musiken de bästa förutsättningarna att skapas, utvecklas och spridas, samt att jobba för en jämställd bransch. Bakom Musiksverige står flera organisationer, bland annat Skap, IFPI och Stim.

Muusikkojen liitto
Finlands motsvarighet till Musikerförbundet.

N

NAPAMA
North American Performing Arts Managers and Agents
Ideell serviceorganisation som erbjuder sina ger medlemmar en plattform för nätverkande, kommunikation, informationsutbyte, trender och forskning. Medlemmarna är managers, bokare, producenter, artister utan avtal, med flera.

NCB
Nordisk Copyright Bureau
Förvaltningsorganisation som ägs av Stim och dess motsvarigheter i Danmark, Finland och Norge. NCB har avtal med organisationer i utlandet som på motsvarande sätt förvaltar mekaniseringsrättigheter. Syftet är att tillvarata utländska musikskapares rättigheter i de nordiska länderna och de nordiska musikskaparnas rättigheter utomlands.

NOPA
Norsk forening for komponister og tekstforfattere
Föreningen ska tillvarata kompositörers och textförfattares intressen. Jobbar för att säkerställa bästa möjliga villkor för norska musikskapare.

NPU
Nordisk Populärauktorunion
En sammanslutning av Skap och våra nordiska grannländers motsvarande föreningar. Syftet är att dela erfarenheter och koordinera arbete i frågor som rör musikskapare i hela Norden.

Närliggande rättigheter
(Eng: Neighbouring Rights) De rättigheter kring ett musikaliskt verk som inte är upphovsrätt. Närliggande rättigheter, eller närstående rättigheter som det också kallas, skiljer sig från upphovsrätten eftersom närstående rättigheter inte uppnår kravet på verkshöjd som finns i Upphovsrättslagen. Närliggande rättigheter kan innehas av exempelvis artister och andra typer av utövare. Skyddet för närstående material vid tredje parts användning är dock ungefär lika starkt som upphovsskyddat material.

O

P

Pitchavtal
Ibland vill musikföretag att musikskapare ska ”pitcha” sina låtar och presenterar gärna avtal som ser ut som ett förlagsavtal. Läs mer här.

Plagiat
Användande av ett verk utan tillstånd. Plagiat kan förekomma i olika former. Det kan t.ex. röra sig om en olovlig sampling (= ej clearad) eller ren kopiering.

Polar Music Prize
Svenskt internationellt inriktat musikpris, instiftat av Stikkan Anderson 1989. Polarpriset delas ut årligen och är uppdelat i två separata priser: ett till musiker inom klassisk musik och ett till samtida musiker.

Producent
Person som ansvarar för inspelningen — dels konstnärligt, genom att vara delaktig i den kreativa processen (hur det ska låta), dels rent administrativt. 

Producentavtal
Ett avtal mellan en producent och ett skivbolag, som innebär att producenten får i uppdrag att inspela och (ofta) mixa en eller flera låtar åt en artist och/eller ett skivbolag. Läs mer här.

PRS
Performing Rights Society
Brittisk förvaltningsorganisation som samlar in, fördelar och betalar ut ersättning till låtskrivare, kompositörer och förlag när deras verk exempelvis streamas eller används offentligt. Svenska motsvarigheten är Stim.

Public Domain
Verk som får användas fritt för vilket ändamål som helst – på svenska ”allmän egendom” eller ”fri användning”. Public Domain är huvudsakligen något som används i USA då lagstiftningen där är annorlunda än europeisk upphovsrätt. Men generellt kan verk som skapats innan upphovsrätten existerade räknas som public domain, samt verk som passerat sin skyddstid. I Sverige är skyddstiden oftast 70 år efter upphovspersonens död. Se life of copyright.

R

Rate per Song
Förlagets andel av mekaniska rättigheter.

RIAA
Recording Industry Association of America
Branschorganisation för amerikanska skivbolag och distributörer.

Royalty
Ersättning som utbetalas till upphovspersoner för den licensierade rätten att nyttja ett verk. Royalties kan erhållas exempelvis genom streaming eller genom albumförsäljning. Villkoren för utbetalda royalties är olika och regleras oftast i de avtal man har med exempelvis ett skivbolag, förlag eller aggregator. Villkoren kan gälla vilken split man beslutat om, vilka kostnader som ska göras avdrag för innan, eller om man exempelvis har ett återbetalningsskyldigt förskott att betala av innan man börjar tjäna royalties.

S

SAE Institute
School of Audio Engineering
Skola med utbildningar inom ljudproduktion, webbutveckling, speldesign och animering. Har 54 campus i 28 olika länder.

SAMI
Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation
Förvaltar ersättning för artisters och utövares räkning när inspelad musik används offentligt. Man samarbetar med IFPI Sverige som representerar skivbolagen och masterägare, där insamlade ersättningar hos vardera parts insamlingsområde fördelas lika mellan parterna, innan de betalas ut till utövarna respektive skivbolagen.

Sampling
Ett ljud inspelat från ett annat musikaliskt verk som återanvänds i ett nytt originalverk. För att få sampla ett verk måste man få tillåtelse av upphovspersonerna samt de/den som äger masterinspelningen. Oftast kostar det att få rättigheten att sampla, och priset görs upp mellan inblandade parter. Denna process kallas för att ”cleara” en sampling. Om man inte clearar en sampling finns risk att bli stämd för upphovsrättsintrång.

SCAPR
Societies Council for the Collective management of Performers Rights
Internationell organisation som arbetar för att ökad transparens och effektivitet hos förvaltningsorganisationer som samlar in ersättning för de närstående rättigheterna (exempelvis artister och utövare).

SESAC
Society of European Stage Authors and Composers
Amerikansk förvaltningsorganisation som samlar in ersättning för anslutna låtskrivare och kompositörer, likt BMI och ASCAP. Största skillnaden mot de två andra amerikanska förvaltningsorganistionerna är att SESAC är invite-only, medan vem som helst kan ansluta sig till de andra två.

SMDB
Svensk mediedatabas. Söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här går det att hitta i princip allt som sänts eller getts ut efter 1979, ibland ännu längre tillbaka i tiden.

SMT
Suomen Musiikintekijät
Finsk intresseorganisation för musikskapare.

SOF
Sveriges Orkesterförbund
Förbundet arbetar på olika sätt för orkestrars möjlighet att framföra konserter, kunna rekrytera och få stöd för sin verksamhet. Man erbjuder också medlemmarna instrumentförsäkringar, bidrag m.m.

SOM
Svenska Oberoende Musikproducenter
Intresseorganisation för svenska indie-bolag (dvs alla som inte är majorbolag). SOM arbetar i huvudsak för sina medlemmars upphovsrättsliga intressen och samarbetar även med IFPI för insamling och förvaltning av ersättning.

Split
Den andel av ett verk en upphovsperson äger.

SSES
Swedish Sound Engineers Society
En ideell intresseorganisation för yrkesverksamma ljudtekniker, producenter och sound directors.

Svensk Jazz
Ideell organisation med syfte att samla och stärka svensk jazz. 

Stim
Svenska tonsättares internationella musikbyrå
Sveriges upphovsrättsorganisation som förvaltar ekonomisk ersättning till låtskrivare, kompositörer och förlag. Så här skriver Stim själva om organisationens styrelse: ”Stims styrelse ska på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Därför är den sammansatt dels av ledamöter som är aktivt verksamma i medlemmarnas intresseorganisationer FST, Skap och Musikförläggarna, dels av oberoende ledamöter som på olika sätt bidrar med kompetenser från näringslivet och kulturlivet. Därtill kommer två arbetstagarrepresentanter. Styrelsens ordförande är oberoende.”

Svensk Musik
Stims informationsorganisation. Här kan man även hyra eller köpa noter till bland annat symfonier, kammarmusik och operor. 

Svensk Scenkonst
Bransch- och arbetsgivarorganisation för verksamheter inom professionell scenkonst.

Sveriges Körförbund
Verkar för och företräder körsången i Sverige. Arbetar för att ge körsångare möjligheter till utveckling och nätverkande.

SYMF
Sveriges Yrkesmusikerförbund
Fackförening för yrkesverksamma sångare och musiker, både anställda och frilansare. SYMF har även förhandlat fram en rad olika avtal som rör bland annat lön, försäkringar, upphovsrätt och pension.

Synk/Sync
(Eng: Synchronization) Användandet av musik i film, tv, reklam eller spel, alltså när musik sätts ihop med bild eller annat ljud. För att använda musik i t.ex. reklam behöver man få tillstånd från masterägaren vilket vanligtvis är förenat med en licenseringsavgift för nyttjandet.

T

Transfer of Value
Värdeöverföring från musikskaparna till digitala plattformar.

U

UCC
Universal Copyright Convention
Ett alternativ till Bernkonventionen för stater som av olika anledningar inte kan eller vill följa Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.

UNESCO
FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

Upphovsrätt
(Eng: Copyright) Upphovspersoners rättigheter för bestämmandet kring användningen av deras verk. Läs Skaps guide till upphovsrätt här.

Uftförandeandelar
Ersättning för ett verk som framförs eller spelas upp. Sådana andelar registeras exempelvis i Stim för verk som framförs eller spelas upp i radio, TV eller vid konserter. Se även mekaniska andelar.

V

Value Gap
Värdegapet mellan det som kommer musikskaparna till del och det som plattformarna tjänar. Det diskuteras ofta om ersättningen från streamingtjänster är rimlig med hänsyn till andelen som plattformarna behåller av intäkterna.

W

WIPO
World Intellectual Property Organization
FN-organ som bland annat verkat för internationella avtal och förstärkningar till immaterialrätt samt upphovsrätt.

Y

YTF
Yrkestrubadurernas Förening
Har till syfte att tillvarata professionellt verksamma visartisters intressen genom opinionsbildning och olika samarbeten med berörda fackliga och kulturella organisationer.